Etikai Bizottság

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, tagjai tevékenységének, az újságírás etikai normái szerinti megítélésére, létrehozta az Etikai Bizottságot, amelynek célja az etikus, tisztességes újságírói tevékenység megőrzése és elősegítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között.

Az etikai bizottság hatáskörébe tartozik az újságírókkal szemben, a tevékenységük során bárki által, az újságírói hivatással összeegyeztethetetlen magatartás miatt emelt panasz kivizsgálása. Az etikai bizottság a MÚOSZ Alapszabálya, a MÚOSZ Etikai Kódexe, valamint a MÚOSZ SZMSZ-e, illetve az etikai bizottság ügyrendje alapján működik. A MÚOSZ etikai bizottsága tevékenységének kiindulópontja a MÚOSZ Etikai Kódexe, amelynek hatálya kiterjed a nyomtatott, az elektronikus és az online sajtónál foglalkozásszerűen végzett egyéni és kollektív tevékenységre, az interneten, vagy annak igénybevételével végzett újságírói tevékenységre. A MÚOSZ Etikai Kódexe magatartási szabályai minden újságírói, szerkesztői, kiadói evékenységet végző személyre érvényesek.

MÚOSZ etikai bizottsága feladata a szervezeten belüli etikai magatartási, kollegiális kérdések vizsgálata is. A MÚOSZ Etikai Kódexének előírása szerint az etikai bizottság nem látja el a MÚOSZ alapszabályát védelmező fegyelmi szervezet feladatát. Megvizsgálja viszont a MÚOSZ választott tisztségviselőivel és tagjaival szemben emelt panaszt az alapszabály vagy az egyesülési törvény megsértésének gyanúja esetén, ha annak újságíróietikai vonatkozása van. Az etikai bizottság hozzáérkezett panaszok elbírálása során köteles azt megvizsgálni, hogy megvalósult-e a panaszban kifogásolt etikai vétség, az Etikai Kódex vonatkozó pontja alapján, miszerint: Etikai vétséget újságírói tevékenység közben tanúsított méltatlan magatartással, valamint megjelent, az újságírói műfajokhoz tartozó alkotással lehet elkövetni. 

MÚOSZ Etikai Kódexe a MÚOSZ tagjaira nézve kötelező, de alkalmazását, normáinak követését tagsági körén kívül is minden állampolgárnak ajánlja a szövetség. A sajtószabadságot érintő jogvitás ügyek elsősorban a bíróságok és más jogi fórumok elé tartoznak, de lehetnek etikai vonatkozásaik, amelyekre a MÚOSZ Etikai Kódex előírásai kiterjednek. Ugyancsak lehetnek olyan ügyek, amelyek a MÚOSZ működésével kapcsolatosak, és lehetnek etikai, újságírói magatartási vonatkozásai.

Az Etikai Bizottság ügyrendje szerint bármely beérkező panaszt kötelezően megtárgyal. Annak megítélése, hogy a beérkezett panasz valóban etikai természetű-e, arra az elsőfokon eljáró tanács a hivatott.

MÚOSZ etikai bizottsága a magyar újságírás erkölcsössége felett őrködő egyik szervezet. Az etikai bizottság a MÚOSZ-on belül csak a Küldöttközgyűlésnek van alárendelve. A testület elnökét személy szerint választja a Küldöttközgyűlés, amely megválasztja az Etikai Bizottság tizennégy tagját és három póttagját is. A megválasztott tagok három főből álló eljáró tanácsokban tárgyalják az etikai ügyeket.

Etikai ügyet bárki kezdeményezhet, az eljárást az etikai bizottság bárkivel szemben le is folytatja, de etikai vétség miatt csak a MÚOSZ tagjára szabhat ki etikai büntetést. Amennyiben az etikai bizottsághoz olyan panasz, kérdés érkezik, amely bármely MÚOSZ taggal kapcsolatos, akkor az Etikai Bizottság a kérdésben határozatot hoz. Amennyiben a kérdés, panasz nem MÚOSZ taggal kapcsolatos, akkor az etikai bizottság állásfoglalást tesz közzé. Ugyancsak állásfoglalás tesz közzé az Etikai Bizottság az u.n. általános, vagy a bizottság saját kezdeményezése alapján született kérdésekben is. Ilyen állásfoglalások lehetnek az általános újságíró szakmával kapcsolatos, átfogó szakmai etikai kérdések.

Az eljáró tanácsok által hozott határozat ellen egy alkalommal lehet panaszt bejelenteni, amit második fokon az elnökből és két alelnökből álló tanács tárgyal meg. (Az alelnököket az etikai bizottság saját tagjai közül választja a következő küldöttközgyűlésig terjedő időre.) Hozott döntésük végérvényes, ez alól kivétel a MÚOSZ-ból történő kizárást elrendelő határozat, mert az ellen a MÚOSZ Küldöttközgyűléséhez lehet fellebbezni.

MÚOSZ etikai bizottsága részese a magyarországi újságíró társszervezetek Közös Etikai Alapelvei megfogalmazásának, alapító tagja és résztvevője az újságíró szervezetek Etikai Együttműködési Testületének, illetve a Média Önszabályzó Testületnek. Ezek az Alapelvek és a Testület ma már nevezhető a magyar nyelven dolgozó újságírók közös elveinek és szervezetének, hiszen elfogadta és részt vesz benne a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége is.

default-profile N. Kósa Judit
elnök
default-profile Békés Attila
default-profile Bokor Pál
default-profile Csákvári Géza
default-profile Dunay Csilla
default-profile Dr. Elek Lenke
default-profile Fábián Erzsébet
default-profile Hajba Ferenc
default-profile Kárpáti Miklós
default-profile Kövér Tamás
default-profile Kulcsár István
default-profile Léderer Pál
default-profile Somfai Péter
default-profile Szabó György Mihály
default-profile Vigh György
default-profile Cservenyák Katalin
póttag
default-profile Dr. Szabady Csaba
póttag
default-profile Bubryák István
póttag
[newsbox style=”list” display=”category” cat=”378″]