Etikai Bizottság

A MÚOSZ etikai bizottságának működési rendje

(belső szabályzat)

 

 

A MÚOSZ etikai bizottsága kizárólag az újságíró szakma gyakorlása közben felmerülő, a MÚOSZ Etikai Kódexébe ütköző vétségekkel (ezek gyanújával) foglalkozik, fegyelmi vétségeket, munkahelyi konfliktusokat nem tárgyal, ezek ügyében nem hoz határozatot/állásfoglalást. Ezt a tényt a MÚOSZ honlapján is a hozzá fordulók tudomására hozza.

A szövetségen belüli, etikai eljárásra felterjesztett személyes és szakmai viták tisztázására az eb a MÚOSZ elnökségét kéri fel.

Az etikai bizottság minden hónap első keddjén tartja ülését, ha az előző hónapban érdemi megkeresés nem történt, az ülés elmarad. A nyári hónapokban csak indokolt esetben jönnek össze a tagok.

Akadályoztatás esetén a tag jelezze a többieknek a csoport e-mail listáján, hogy nem tud részt venni. Tartós akadályoztatás (több hónapos folyamatos távolmaradás) esetén lemondása és egy póttag felkérése válik szükségessé.

Az ülésekről jegyzőkönyv, összefoglaló csak akkor készül, ha ezt a helyzet, a tárgyalt ügy fontossága indokolttá teszi.

Az irreleváns megkeresések ügyében az elnök ad magyarázó, elutasító választ, e-mailben.

Ha az etikai bizottság úgy dönt, hogy egy ügy kivizsgálása szükséges, saját soraiból három tagú eljáró tanácsot állít fel. A tanács meghallgatja a feleket, vizsgálódásáról írásos összefoglalót készít, illetve javaslatot tesz a bizottságnak a meghozandó határozat (MÚOSZ-tag ügyében) vagy állásfoglalás (más újságírók esetében) tartalmát illetően. A tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek.

A határozatot/állásfoglalást a tanács és az elnök közösen készíti el, az elnök a panaszoshoz és a bepanaszolthoz e-mailben juttatja el, ha ez ellen nyomós ok nem szól, akkor a szövetség honlapján is közreadja.  A határozat/állásfoglalás az eset súlyához illeszkedő mélységű és terjedelmű, célja kizárólag a helyzet tisztázása és a felek közötti érdemi párbeszéd megindítása, a szakmai tanulságok levonása.

Fellebbezés esetén az etikai bizottság – ha az ettől való eltérést nyomós ok nem teszi szükségessé – újabb, az ügyben korábban nem szereplő bizottsági tagokból álló másodfokú, ugyancsak háromtagú tanácsot állít fel. Az újabb határozattal/állásfoglalással az ügy végleges lezárást nyer.

Azon sajtószakmai jelenségek ügyében, amelyeket a bizottság megbeszélései során fontosnak ítél, az etikai bizottság szakmai állásfoglalást készíthet, és ezt a MÚOSZ honlapján közreadhatja.

Mindezen ügyek dokumentumait az elnök elektronikus formában megőrzi, kiemelt jelentőségű esetben a dokumentálásra a MÚOSZ irodavezetőjét is felkéri.

Budapest, 2018. január 13.

a MÚOSZ etikai bizottsága

 
default-profile N. Kósa Judit
elnök
default-profile Békés Attila
default-profile Bokor Pál
default-profile Csákvári Géza
default-profile Dunay Csilla
default-profile Dr. Elek Lenke
default-profile Fábián Erzsébet
default-profile Hajba Ferenc
default-profile Kárpáti Miklós
default-profile Kövér Tamás
default-profile Kulcsár István
default-profile Léderer Pál
default-profile Somfai Péter
default-profile Szabó György Mihály
default-profile Vigh György
default-profile Cservenyák Katalin
póttag
default-profile Dr. Szabady Csaba
póttag
default-profile Bubryák István
póttag
[newsbox style=”list” display=”category” cat=”378″]