Elnökségi határozatok 2020

Határozat 2020/01 (11.03)

A küldöttgyűlést az elnökség a mellékelt meghívó tervezetben rögzített napirenddel, megtartási móddal (elektronikus), és időpontokkal (2020. november 28. délelőtt 11 óra, megismételt küldöttgyűlés 2020. december 5 délelőtt 11 óra) összehívja. Lásd a mellékelt meghívó tervezetet és az abban foglalt, az elektronikus hírközlő eszközök használatának szabályainak tervezetét.

  1. A napirend elfogadása
  2. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítő, szavazatszámlálók)
  3. Elnöki beszámoló
  4. Döntés a 2021. évi tagdíj mértékéről
  5. Döntés a MÚOSZ tulajdonában álló tihanyi üdülő és strand (Tihany belterület 612 és 570/1 hrsz. alatti) ingatlanok értékesítéséről: döntés az ajánlattételi és versenyeztetési eljárásban beérkezett vételi ajánlatok elfogadásáról és az adásvételi szerződések megkötéséhez való előzetes jóváhagyás megadásáról
  6. Egyebek

Határozat 2020/02 (11.03)

Egy vagy több ajánlattevő ajánlatának megfelelően, az ajánlatok rangsorolása alapján az adásvételi szerződések megkötésére felhatalmazza a MÚOSZ elnökét a küldöttgyűlés.

A küldöttgyűlés az Alapszabály X. 4. k) pontjában foglalt jogkörében eljárva előzetesen jóváhagyja, hogy a MÚOSZ elnöke a DT. Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-691706, székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 1.) ajánlattevővel, vagy a DT. Invest Kft. által a pályázati kiírásnak megfelelően kijelölt vevővel az általa adott végső ajánlatnak megfelelően, 900.000.000,- Ft-os együttes vételáron (Tihany 612hrsz. alatti ingatlanra eső vételár: 625.000.000,- Ft, a Tihany 570/1 hrsz. alatti ingatlanra eső vételár:

275.000.000,- Ft), a szerződéskötés napjától számított 44 napos fizetési határidővel adásvételiszerződéseket kössön a MÚOSZ tulajdonában álló tihanyi üdülő és strand (Tihany belterület 612 és570/1 hrsz. alatti) ingatlanokra vonatkozóan, egyben felhatalmazza a MÚOSZ elnökét a szükségesadásvételi szerződések megkötésére, és a kapcsolódó jognyilatkozatok megadására.

Amennyiben a DT. Invest Kft. ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötése a jelen határozatmeghozatalának napjától számított 15 napon belül nem kerül megkötésre, vagy az egyéb okból meghiúsul, úgy a küldöttgyűlés az Alapszabály X. 4. k) pontjában foglalt jogkörében eljárva előzetesen jóváhagyja, hogy a MÚOSZ elnöke a CD Service Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-261766, székhelye: 1023 Budapest, Vérhalom u. 12-16. I. ép.) ajánlattevővel, vagy a CD Service Kft. által a pályázati kiírásnak megfelelően kijelölt vevővel az általa adott végső ajánlatnak megfelelően, 885.000.000,- Ft-os együttes vételáron (Tihany 612 hrsz. alatti ingatlanra eső vételár: 505.800.000,- Ft, a Tihany 570/1 hrsz. alatti ingatlanra eső vételár: 379.200.000,- Ft), a szerződéskötés napjától számított 45 napos fizetési határidővel adásvételi szerződéseket kössön a MÚOSZ tulajdonában álló tihanyi üdülő és strand (Tihany belterület 612 és 570/1 hrsz. alatti) ingatlanokra vonatkozóan, egyben felhatalmazza a MÚOSZ elnökét a szükséges adásvételi szerződések megkötésére, és a kapcsolódó jognyilatkozatokmegadására.

Amennyiben a C.D. Service Kft. ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötése a jelen határozat meghozatalának napjától számított 15 napon belül nem kerül megkötésre, vagy az egyéb okból meghiúsul, úgy a küldöttgyűlés az Alapszabály X. 4. k) pontjában foglalt jogkörében eljárva előzetesen jóváhagyja, hogy a MÚOSZ elnöke a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület (bírsági nyilvántartási szám 01-02-0012033, székhelye: 1222 Budapest, Mező u. 49.) ajánlattevővel, vagy a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület által a pályázati kiírásnak megfelelően kijelölt vevővel az általa adott végső ajánlatnak megfelelően, 880.000.000,- Ft-os együttes vételáron (Tihany 612 hrsz. alatti ingatlanra eső vételár: 530.000.000,- Ft, a Tihany 570/1 hrsz. alatti ingatlanra eső vételár: 350.000.000,- Ft), a szerződéskötés napjától számított 44 napos fizetési határidővel adásvételi szerződéseket kössön a MÚOSZ tulajdonában álló tihanyi üdülő és strand (Tihany belterület 612 és 570/1 hrsz. alatti) ingatlanokra vonatkozóan, egyben felhatalmazza a MÚOSZ elnökét a szükséges adásvételi szerződések megkötésére, és a kapcsolódó jognyilatkozatok megadására.

Határozat 2020/03 (11.26.)

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2021-ben tartandó tisztújító közgyűlés dátuma a mostani elnökségi periódus lejártával párhuzamosan 2021. február 27-én lesz megtartva. A jelenlegi elnökség Gönczi Mária alelnököt bízza meg a tisztújító küldöttgyűlés megtartásához szükséges előkészítő bizottság felállítására.

Határozat 2020/04 (12.10)

Döntés a küldöttújításról és tisztújításról a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet során érvényesülő szabályoknak (502/2020 (XI. 16.) korm. rendelet. 6. § (4) bek.) megfelelően (kapcsolódó határozati javaslat 2. sz. melléklet 8. oldal)

A MÚOSZ elnöksége javasolja, hogy a MÚOSZ küldöttgyűlése döntsön arról, hogy az elnökség a soron következő, 2021. januárban és februárban esedékes küldött és tisztújítást a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet megszűntetéséig ne folytassa le, figyelemmel arra, hogy a szükséges személyes részvétel miatt sem a küldött jelölési/választási, sem a tisztújítási eljárás biztonságosan nem folytatható le a koronavírus fertőzés veszélye miatt.

Megjegyzés: amennyiben a küldöttek, vezető tisztségviselők és más testületi tagok (pl. ellenőrző bizottsági tagok) megbízatása a veszélyhelyzet alatt járna le, az a kormányrendelet 6. § (4) bekezdése alapján a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik a veszélyhelyzetet követő 90. napig, és a vezető tisztségviselő, küldött és más testületi tag a feladatait eddig az időpontig köteles ellátni, amennyiben ezzel ellentétes döntést nem hoz a küldöttgyűlés. Ennek megfelelően a küldött és tisztújítást csak abban az esetben kell lefolytatni a veszélyhelyzet során, ha a küldöttgyűlés a jogszabályi automatikus mandátum hosszabbodás és a járványhelyzet ellenére kifejezetten így dönt.

Határozat 2020/05 (12.10.)

Az elnökség úgy határozott, hogy nem fogja napirendi pontként javasolni a küldöttgyűlésnek Kleer László által beterjesztett – az alapszabály 14. ponti változtatását, mely az alábbi:

A küldöttgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont], a személyi kérdésekről – a küldöttgyűlés vezetősége megválasztásának kivételével – ugyanakkor a küldöttgyűlés titkosan szavaz. A küldöttgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.[Ectv. 37. § (2) d) pont] Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a küldöttgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához, ingatlanvagyonának értékesítéséhez, újabb ingatlan vásárlásához, az egyesület vagyonának befektetési célú hasznosításához és az egyesület megszűnéséről

Határozat 2020/06. (12.10)

Az elnökség úgy határozott, hogy az alapszabály A./2. Az egyesület tevékenysége b.) pontjának alábbi módosítását javasolja a 2020.01.09-én tartandó küldöttgyűlésnek:

2.        Az egyesület tevékenysége:

b) A megjelölt célok érdekében önállóan, illetve az újságírók más szakmai, illetve érdekvédelmi szervezeteivel, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel együttműködve:

– szervezi és támogatja tagjai és családtagjaik kedvezményes üdülését saját tulajdonú üdülőiben

Határozat 2020/07 (12.10.)

Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály XI. Az egyesület gazdálkodása pontjában az alábbi módosítását javasolja a 2020.01.09-én tartandó küldöttgyűlésnek:

XI. Az egyesület gazdálkodása

63. Az Egyesület hosszú távú gazdasági alapja az ingatlanvagyon, amely egyben a jövő generációkat megillető örökség., illetve tőkegarantált befektetések. Az ingatlanvagyonnal és tőkegarantált befektetésekkel kapcsolatos gazdálkodásból származó bevételeket a MÚOSZ a vagyon értékét megőrző és gyarapító befektetésekre, illetve közhasznú céljainak megvalósítására fordítja.

Welcome Back!

Jelentkezzen be a fiókjába

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist