Középtávú stratégia

A májusi küldöttgyűlésén elfogadott stratégia megerősítette: a MÚOSZ fő célja a demokratikus nyilvánosság védelme, az újságírói tevékenységet segítő jogszabályi környezet és munkáltatói kultúra támogatása. Kiemelt törekvésünk a minőségi és etikus sajtó pozícióinak erősítése, a médiaszakmában dolgozók érdekeinek erőteljesebb képviselete, a taglétszám növelése.

I. A MÚOSZ STRATÉGIAI CÉLJAI

1.    Szakmaiság

•    A Magyar Újságírók Országos Szövetsége – miként Alapszabálya is meghatározza – közhasznú, demokratikus, pártoktól és állami szervektől független, egyesületi formában működő szakmai érdekképviseleti és kulturális szervezet, az egyéni tagság mellett az újságíró társadalmat átfogó tagozatok, szakosztályok, klubok rendszerére épül.

•    A MÚOSZ szakmai szervezetként vállal szerepet a nyilvánosságot, a médiát és az újságírást érintő jogalkotásban, valamint az ágazaton belüli kapcsolatok építésében. A szakmai érdekek erőteljesebb megnyilvánulása érdekében párbeszéd kialakítására törekszik a média tulajdonosok és a médiaipar alkotói között. Ennek során erősíti a minőségi és az etikus újságírás iránti igényt, amelynek velejárója a szakma művelőivel való szolidaritás, az erőteljesebb érdekképviselet.

•    A MÚOSZ szerepet vállal abban, hogy a társadalom megértse: a demokratikus közélet alapvető feltétele a tárgyszerű tájékoztatás, a színvonalas sajtó, a minőségi újságírás. Ennek érdekében szorgalmazta az Önszabályzó Média Testület (MÖT) létrehozását ,,Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1003. sz. (1993) határozata az újságírás etikájáról” alapelvei alapján. Aktívan részt vesz a MÖT munkájában, erősíti az együttműködést a társszervekkel.

•    A média szerkezete erőteljesen megváltozott, az újságírás jövőjét várhatóan az online média világa határozza meg, ezért a MÚOSZ szorgalmazza a nyomtatott médiában alkalmazott szabályozás elektronikus médiában való érvényesítését. Egyetért az Európa Unió Tanácsának az internetes szólásszabadság védelmében megfogalmazott 2014. májusi iránymutatásával és elfogadja azt.

2.    Szolidaritás, érdekvédelem

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége segíti tagjai szakmai fejlődését, érvényesülését és társadalmi megbecsülését. Kölcsönös szolidaritás és együttműködés keretében képviseli és védi érdekeiket a foglalkoztatás, a bérezés és a szociális ellátás területén. Ennek érdekében együttműködik a média világában tevékenykedő szakszervezetekkel, és erősíti jogsegélyszolgálatát.

3.    Taglétszám növelése

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének szervezete, képviseleti és döntéshozatali mechanizmusa átlátható. A közösség belső kapcsolatrendszerével és kommunikációjával törekszik a tagság aktivizálására, a Szövetség vonzerejének növelésére, különösen a fiatalok körében. Erősíti a MÚOSZ tagmegtartó képességét, célja proaktív tagszervezéssel és személyes kommunikációval a taglétszám növelése. Ehhez világossá teszi:

•    Mit tud nyújtani a tagjainak.

•    Milyen szakmai hátteret (szakmai ajánlások rendszere, szakmai önképzés, továbbképzés, szakmai rendezvények, szakmai segítség, a székház a Magyar Sajtó Házaként való ismertté tétele stb.) kínál az újságíró társadalomnak.

•    Milyen szociális szolgáltatást (egészségügyi ellátás, üdülés, stb.,) biztosít, és milyen feltételek mellett a tagjainak.

4.    Gazdálkodás

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége önerőből (alapvetően a tagdíjbevételből) és pályázati forrásokból tartja fenn intézményeit, finanszírozza a szervezet működését. Emellett vállalkozásokat indít és működtet. Támogatást csak önállóságának feladása, illetve sérelme nélkül fogad el. Őrzi és működteti vagyonát (székházát és üdülőjét).

II. A CÉLOKHOZ VEZETŐ ÚT

A MÚOSZ célcsoportjai

1. Belső kommunikáció:
•    A MÚOSZ teljes tagsága
•    A MÚOSZ minden választott vezető tisztségviselője

2. Külső kommunikáció
•    A teljes magyar társadalom
•    Szakmai, újságíró-társadalom
•    Média tulajdonosok

A célcsoportok elérésének útjai

1.    Belső kommunikáció:

•    A MÚOSZ teljes tagsága eléréséhez alapvetően jó eszközök állnak a rendelkezésre: eMasa.hu, muosz.hu, online hírlevél, postai levelezés, de nagyok a lehetőségek a Facebook, a Google+ és a twitter vonatkozásában, ahol már vannak jó eredményeink.
•    A MÚOSZ választott vezetői rendelkezzenek egy levelezőlistával. (A MÚOSZ Etikai Bizottsága már rendelkezik ilyennel.)

2.    Külső kommunikáció

•    A teljes magyar társadalom
•    Szakmai, újságíró-társadalom
•    Média tulajdonosok
A külső kommunikáció tekintetében alapfeltétel, de nem elegendő a muosz.hu, e célból is szükség van a Facebook-on, a Google+-on és a twitteren való jelenlétre. Intenzívebb, proaktív public relations, és ezen belül media relations tevékenységre van szükség.

3.    A célcsoportok elérése

Proaktív public relations tevékenység, akciók megszervezése, az ehhez szükséges intézkedések
•    Pr-szakember felkérése, tanácsadóként (Van ilyen személy az elnökségben, de rendelkezésre áll egy egész szakosztály is.)
•    Egy MÚOSZ kommunikációs audit elkészítése.
•    Szóvivő kinevezése, akinek a MÚOSZ küldöttgyűlése ad felhatalmazást, s aki közvetlenül az elnök munkatársa. Az elnök, illetve szükség szerint az elnökség jóváhagyását kérve jogosult lenne a MÚOSZ nevében azonnali nyilatkozat(ok) megtételére a sajtó számára. Ez a személy a felhatalmazás alapján képes lenne bármilyen, a sajtó-szakmát, a MÚOSZ-t érintő eseményre, történésre azonnal (maximum 24 órán belül) reagálni.

III. A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN MEGOLDANDÓ FELADATOK

A.    Szakmaiság

1.    A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a magyarországi médiaszabadság őre, s a jövőben is az kíván maradni. Használja fel jobban a nyilvánosságot arra, hogy felhívja a társadalom figyelmét a sajtó és a sajtószabadság fontosságára. Érje el, hogy meghatározó televízió- és rádióműsorokban, nyomtatott és online sajtóorgánumokban megjelenjen a véleménye. Hallassa hangját minél több fórumon.

2.    Mondjon véleményt a szakma fajsúlyosabb ügyeiben. Ne csak akkor tiltakozzon, ha csoportosan elbocsátanak embereket, vagy megvernek újságírókat. Szólaljon meg egyéb, a nyilvánosság kérdését érintő társadalmi ügyekben is. A szakosztályok alakítsanak ki szakszerű véleményt a területükkel kapcsolatos sajátos médiafolyamatokról, jelenségekről, és a szabályozások által – az újságíróknak és a nyilvánosságnak – okozott esetleges érdeksérelmekről, károkról és társadalmi veszélyekről, s azt hozzák nyilvánosságra.

3. A médiatulajdonosokkal, kiadókkal és szerkesztőségekkel való érdemi kapcsolat kialakítása érdekében a MÚOSZ olyan fórumokat szervez, támogat, és tagjai részvételével erősít, amelyek alkalmasak a közös gondolkodásra, az érdekek feltárására, az érdekegyeztetésre, valamint az értékek egységes képviseletének megalapozására (pl.: főszerkesztők klubja, állandó vegyes bizottság média-évfordulók, szakmai és társadalmi évfordulók megünneplésére, közös szakmai rendezvények szervezése, új szakmai elismerések – Az év kiadója, szerkesztősége, online sajtója stb. cím – adományozása.) A küldöttgyűlés felkéri az elnökséget, hogy jelölje ki azokat a testületeket, és
bízza meg azokat a tagokat, amelyek, illetve akik felelősek a médiatulajdonosokkal folytatandó párbeszéd kialakításáért.

4. A MÚOSZ erősíti pozícióit a Média Önszabályzó Testületben.

5. A MÚOSZ Etikai Bizottságának (EB) teendői kibővülnek a szakmafejlesztés feladataival. Ennek keretében az EB folytatja a 2013-ban megkezdett munkát, amelynek keretében a hazai újságíró szakmára hatással lévő állásfoglalásokat hozott. A szakmafejlesztés során olyan szakmai ajánlások készülnek, amelyek a hazai újságíró szakma számára elvi útmutatásul szolgálhatnak, ezzel is növelve a MÚOSZ szakmai presztízsét.

6. A sajtószabadság, a tárgyszerű tájékoztatás, a színvonalas sajtó, a minőségi újságírás társadalmi érdek, legfontosabb közügyeink egyike, ezért széleskörű társadalmi együttműködést igényel. A MÚOSZ feladatának tekinti az e célt szolgáló szövetségek kialakítását és fenntartását.

7. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége az Etikai Bizottsághoz hasonló Sajtószabadság Bizottságot hoz létre, amelyhez a média szabadságának csorbításakor, illetve arra irányuló kísérlet észlelésekor bármely magyar állampolgár fordulhat. A bizottság a sajtószabadság mérési metódusának kidolgozásával, a nyilvántartások gondozásával háttértámogatást nyújt a témával kapcsolatos elnökségi jelentések és állásfoglalások elkészítéséhez.

8. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének székháza – az Andrássy úti hagyományból következően – a Magyar Sajtó Háza. Olyan rendezvényeknek, képzéseknek és klubfoglalkozásoknak ad otthont, amelyek számíthatnak a tagság, illetve családtagjaik és a média érdeklődésére, s amelyek mindenki számára megkérdőjelezhetetlenné teszik a ház nevét.

9. A MÚOSZ a Magyar Sajtó Házát Budapest ismert kulturális illetve konferencia helyszínévé teszi.

10. A MÚOSZ lehetőséget kínál a szerkesztőségeknek a Szövetség életének megismerésére, és egynapos képzéseket szervez a kistelepülésen dolgozó kollégáknak a székházban vagy a megyékben.

11. A Szövetség – pályázatok és közvetlen újságíró-szervezeti kapcsolatok révén – keresi a módját annak, hogy aktív tagjait külföldi szerkesztőségekbe, stúdiókba vigye látogatásra, esetleg továbbképzésre.

12. A székházban wi-fi szolgáltatással, illetve számítógépek beállításával az épületet felkereső kollégáknak lehetőséget nyújt alkalmi munkavégzésre.

B.    Szolidaritás, érdekvédelem

1.    A MÚOSZ tisztázza, mit ért érdekvédelem vagy érdekképviselet alatt, s a tagság előtt világossá teszi, hogy a Szövetség – szakszervezeti jogosítványok hiányában – mire tud vállalkozni, és milyen jellegű érdekvédelem várható el tőle.

2.    A hatékonyabb érdekvédelemhez érdemi együttműködést biztosító mechanizmust hoz létre, és működtet a média területén tevékenykedő szakszervezetekkel és munkáltatói szervezetekkel. Ugyanakkor arról sem mond le, hogy új, önálló érdekvédelmi jogokat és jogosítványokat szerez a MÚOSZ keretében létrehozandó „szakszervezeti tagozattal” vagy „munkáltatói tagozattal”, illetve a jelenlegi szervezet átalakításával.

3.    A MÚOSZ a sajtóban dolgozó munkatársak érdekeinek védelmében olyan szempont rendszert dolgoz ki, amely segíti a Sajtószakszervezet munkáját, valamint a szerkesztőségi egyeztetéseken (vállalkozói szerződések megkötésekor) az érvelést.

4.    A MÚOSZ érdekelt abban, hogy valamennyi bejegyzett újságíró szövetség, szervezet, közösség stb. közös újságírói érdekvédelmi szövetséget (bizottságot, testületet) alakítson. Képviselője útján kész vezető szerepet vállalni annak munkájában, egyben javasolja, hogy annak elnöke valamelyik szakszervezet tisztségviselője legyen.

5.    A Szövetség olyan érdekvédelmi struktúrát hoz létre, amely fórumot kínál, egyénre szabott munkapiaci információkat szolgáltat és tanácsokat ad az arra igényt tartó, és személyes aktivitást vállaló tagjainak. Ebben a munkában a hírlevélnek és az eMasának kitüntetett szerepet szán.

6.    A MÚOSZ újjászervezi az Érdekvédelmi Bizottságot, amelynek vezetésével egy elnökségi tagot bíz meg.

7.    A Szövetség erősíti a jogi tanácsadást, a sikeres eseteket feldolgozza és nyilvánosságra hozza.

8.    A MÚOSZ honlapján teret ad az újságírók egyéni gondjait feltáró és javaslatait tartalmazó írásoknak.

9. A MÚOSZ tárgyalásokat kezdeményez jövőkutatással foglalkozó intézetekkel, hogy vegyék programjukba a médiában dolgozók egzisztenciális helyzetét hosszabb távon befolyásoló folyamatok (pl.: egyszerűsített adózás hatása a kiskeresetű kollégák nyugdíjára, a nők gyermekvállalási lehetőségei, az online médiában tapasztalható foglalkoztatási káosz távlati hatása stb.) elemzését.

10. A Szövetség kidolgozza a minőségi újságírás követelményrendszerét, segíti megteremteni annak rangját és elismertségét.

C. Taglétszám növelése

1. A MÚOSZ alapelvei mindenki számára elérhetők, ennek ellenére – a túlzott elvárások miatt – kinyilvánítja, hogy kiket, mit és hogyan képvisel.

2. A Szövetség világossá teszi tagjai és leendő tagjai előtt azokat az elérendő szimbolikus és materiális előnyöket, melyek vonzóvá tehetik a szervezetet. Ezek közül a legfontosabb a szakmai közösséghez tartozás élménye. Belső kohézióval, szolidaritással, hivatásunk belső marketingjével erősíti a céhtudatot.

3. A MÚOSZ azon munkálkodik, hogy tagjai a társszervezetek tagjaival együtt többet érjenek a közélet, a kultúra hivatalos és nem hivatalos területein, mint a tagsággal nem rendelkező újságírók.

4. A MÚOSZ alapelve, hogy minden tag az esélyegyenlőség elveinek megfelelően élvezi a tagsággal járó előnyöket. Az elnökség törekszik a belső, valamint a közvetlenül gyakorolható szervezeti demokrácia szélesítésére.

5. A Szövetség munkájának homlokterében az aktív tagszervezés áll. Ennek érdekében erősíti a személyes kommunikációt, megkeresi, megszólítja és összefogásra kéri az írott és elektronikus sajtó (belső, külső) munkatársait.

6. A MÚOSZ megvizsgálja és áttekinti, hogy a korábban – nem szociális okok miatt – távozott tagjait, valamint a hazai újságíró társadalom Szövetségen kívüli jeles és közismert képviselőit (akik országos ismertséggel bírnak, és a hiteles, korrekt, a szakma etikáját munkájuk során magukénak vallják) hogyan tudja megszólítani, tagjainak megnyerni.

7. A MÚOSZ a nyilvánosság elé tárja, milyen szakmai hátteret biztosít az újságíró-társadalom tagjainak (pl. szakmai ajánlások rendszere, szakmai önképzés, továbbképzés, szakmai rendezvények, szakmai segítség).

8. A Szövetség áttekinti (és lehetőség szerint bővíti) a kedvezmények körét (félárú utazási kedvezmény, könyvvásárlási kedvezmény, szociális,
egészségügyi kedvezmények stb.).

9. Tárgyalásokat kezd a vidéki kórházak vezetőivel, hogy segítsék helyben lakó tagjaink közvetlenebb orvoshoz jutását, kalauzolását, betegvezetését, és a megelőző szűrővizsgálatokhoz való jobb hozzáférését.

10. A MÚOSZ erősíti a szervezet belső kommunikációját, amelyhez nagy segítség a naprakész, kezelhető honlap. Kihasználja a közösségi oldalak (különösen a Facebook) előnyeit.

11. Felméri a tagság élet- és foglalkoztatási helyzetét (aktív vagy passzív,
munkahely, foglalkoztatási viszony stb.).

12. A szakosztályokat az eddigieknél jobban a figyelem középpontjába emeli, támogatja működésüket, növeli elismertségüket a Szövetségen belül. Az elnökség rendszeresen áttekinti és véleményezi a munkájukat. Elengedhetetlennek tartja a szakosztályok tagságának fiatalítását, működési kereteik korszerűsítését, egységes működési modell kidolgozását.
A szakosztályok folyamatosan adjanak érdemi információt a munkájukról a hírlevélben, s a szakosztályvezetések elérhetőségét (e-mail, telefonszám) tegyék fel a MÚOSZ honlapjára.

13. A MÚOSZ támogatja tagozatok (kiadói dolgozók, internetes újságírók, vidéki újságírók, sajtószóvivők, sajtólevelezők, ,,külső” munkatársak, fiatal újságírók stb.) létrehozását a Szövetségen belül.

14. Kezdeményezi újságíró klubok szervezését – amennyiben erre igény mutatkozik – vidéki nagyvárosokban, megyeszékhelyeken.

15. Szorgalmazza olyan oktatás (továbbképzés) megszervezését, amely hozzájárulhat az újságíró társadalmon belüli digitális analfabetizmus felszámolásához, az online újságírás szakmai követelményeinek megtanulásához és begyakorlásához. Támogatja egy működőképes online újságíró szakosztály újjászervezését.

D. Gazdálkodás

1. A MÚOSZ kötelességének érzi a jelenlegi vagyon (ingatlanok)
megőrzését.

2. Gondoskodik az ingatlanok gazdaságos működtetéséről.

3. A MÚOSZ érdeke és törekvése a Vörösmarty utcai székház egyes helyiségeinek bérbe adása, bevétel céljából.

4. A MÚOSZ erősíti a Szövetség vállalkozói tevékenységét, új formákkal próbálkozik.

5. A Szövetség a 2013. évi tapasztalatok alapján – a jogszabályi keretek között – kész kinyitni a tihanyi üdülő kapuit mások előtt is, konferenciákra, tanfolyamokra való bérbeadással növelni a bevételt. Egy team vagy külső szakemberek bevonásával kidolgozza az üdülő nyereséges működtetésének feltételeit.

6. A tagdíj összegét lehetőség szerint a jelenlegi szinten tartja vagy minimális mértékben (inflációarányosan) emeli. A legfiatalabbaknak (bizonyos életkorig) kedvezményes tagdíjat állapít meg.

7. A Szövetség pályázatokon indul, nemzetközi együttműködésekben (pl. Visegrádi Alap, Norvég Alap, stb.) vesz részt. Olyan projekteket indít, amelyekhez partnerként és támogatóként meghívja a Nemzetközi Újságíró Szövetséget és a hazánkban működőd külföldi kulturális intézeteket (British Council Magyarország, Budapesti Lengyel Intézet, Budapesti Olasz Kultúrintézet, Francia Intézet, Goethe Intézet, Szlovák Intézet stb.).

(A Stratégiai Bizottság a 2013 őszén meghirdetett közösségi vitában megfogalmazottak alapján 2014. március 26-án módosította a stratégiát. A dokumentumot a MÚOSZ Küldöttgyűlése 2014. május 24-i ülésén fogadta el. A fenti szövegváltozat a küldöttgyűlésen elhangzott és támogatott javaslatok alapján véglegesített stratégia – a szerk.)

A MÚOSZ Stratégiai Bizottsága
Árpási Zoltán, Barát Tamás,
Doros Judit, Gönczi Mária,
Hajba Ferenc, Horváth László,
Jolsvai András