SZMSZ

A MÚOSZ 2012. március 31-én elfogadott SZMSZ-e azokat a kérdéseket rendezi, amelyek nem tárgyai az alapszabálynak, de amelyekben a döntést akár jogszabály, akár az alapszabály előírásánál fogva a küldöttgyűlésnek kell meghoznia.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A jelen szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) azokat a kérdéseket rendezi, amelyek nem tárgyai az alapszabálynak, de amelyekben a döntést akár jogszabály, akár az alapszabály előírásánál fogva a küldöttgyűlésnek kell meghoznia.

A)    SZERVEZETI RENDELKEZÉSEK

I.    Általános rendelkezések; a MÚOSZ szervezete

1.    Küldöttgyűlés
A küldöttgyűlés napirendjén szereplő határozati javaslatokat a küldöttgyűlés előtt legkésőbb öt munkanappal a küldötteknek elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni.

2.    Elnökség
Megszűnik az elnökségi tagsága annak, aki az elnökségi üléseken egy naptári éven belül három alkalommal igazolatlanul nem vesz részt.

3.    Szakosztályok
A szakosztály a szövetség szakmai életének meghatározó, önszerveződésen alapuló formája. Célja, hogy a hasonló szakmai orientációjú egymáshoz közel álló érdeklődésű tagok számára állandó szervezeti és működési keretet biztosítson.

3.1 Tagok
A szakosztálynak MÚOSZ-tag lehet a tagja. A szövetség tagja több szakosztály munkájában is részt vehet.
A szakosztályok tagsága a MÚOSZ tagjai számára nyilvános.

3.2 Új szakosztály alapítása
Új szakosztály alapítását a szövetség 10 olyan tagja kezdeményezheti, aki legalább egy éve a MÚOSZ tagja. Az alakuló szakosztály első ülésén a szakosztály célját meg kell határozni, vezetőséget, ezen belül elnököt, titkárt kell választani.
A megalakulási szándékot a MÚOSZ elnöksége elé kell terjeszteni. Az elnökség dönt az új szakosztály létrehozásáról, elutasító határozat esetén a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.

3.3 Tisztségviselők választása
A szakosztály a vezetőit, a szakosztály szavazati joggal rendelkező tagjainak minimum 50 százalék + 1 fővel személyes jelenlétében, többséggel választja. Szavazatot kizárólag személyesen lehet leadni.
Ha a legalább 15 nappal korábban meghirdetett tisztújító szakosztályi ülésen nem jelenik meg a szavazati joggal rendelkező tagság 50 százaléka + 1 fő, akkor a helyszínen, minimum egy óra múlva ismét összehívható a tisztújító ülés, és az akkor jelenlévő, szavazati joggal rendelkező szakosztályi tagok többségével lehet szakosztályi vezetőséget választani.
A vezetőségválasztó szakosztályi ülést az egyesület honlapján is meg kell hirdetni, legalább 15 nappal korábban. A szavazati joggal rendelkező szakosztályi tagok, levélben, e-mailben, vagy más elektronikus úton is jelölhetnek vezetőségi tagokat.
A szakosztály vezetőségének megválasztásáról jegyzőkönyvet kell vezetni és azt a MÚOSZ elnökséghez el kell juttatni.
A választással kapcsolatos panaszokat a MÚOSZ elnökségéhez lehet benyújtani. Az elnökség ezzel kapcsolatos döntésével szemben a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. A szakosztály vezetőségének, elnökének, titkárának megbízatása a tisztújító küldöttgyűlést követő első szakosztályi ülésig tart. A tisztújításról a szakosztály a fentiek alapján titkos szavazással dönt.

3.4 Működés
Az elnökség döntése alapján a létrejövő szakosztály köteles 3 hónapon belül ügyrendet és éves munkatervet készíteni, azt az elnökség előzetes kontrollja után a MÚOSZ honlapján (www.muosz.hu) megjelentetni.
A szakosztályok minden évben munkatervet és pénzügyi tervet készítenek. Azt a szakosztályt, amely az éves beszámolóját, a következő év pénzügyi és munkatervét nem adja le a határidőig, vagy valamilyen okból tartósan nem működik, illetve nem hoz létre ügyrendet, az elnökség határozattal megszüntetheti. A határozat ellen a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.

3.5 Támogatás
A szakosztályok működését a munkatervek, szakmai és pénzügyi beszámolók alapján a szövetség az éves költségvetésében erre a célra elhatárolt összeggel gazdasági lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja. A támogatás alapelveit a MÚOSZ elnöksége határozza meg.
A szakosztályok az etikai szabályok betartásával szervezhetnek saját szponzorokat, de ezzel nem vállalhatnak kötelezettségeket sem a tagok, sem a MÚOSZ számára.

A szakosztályok évente beszámolnak munkájukról az elnökségnek.
Az elnökség egy tagja szakosztályi referensként szervezi a szakosztályok finanszírozásához szükséges adatok beszerzését, rendszerezését és az elnökséggel való közlését.
A szakosztály megszűnéséről az azt létrehozó szerv dönt. Szakosztályt megszüntetni akkor lehet, ha tagjainak száma a minimális létszám alá csökkent, vagy a szakosztály beszámolója szerint a megelőző évben nem végzett érdemi tevékenységet, vagy a szakosztály nem nyújt be beszámolót. Ha 1 éven keresztül nem tart rendezvényeket, vagy ha a tagok 50+1 százaléka úgy dönt, hogy szűnjön meg a szakosztály.

4.    eMasa
A MÚOSZ kiadásában jelenik meg az emasa.hu portál, amelynek kiadói jogait az Elnökség gyakorolja.

5.    Együttműködő szervezetek
A más szervezettel való együttműködésről szóló megállapodás megkötéséhez az Elnökség előzetes hozzájárulása szükséges.

6.    Alapítványok
A MÚOSZ által alapított alapítványok alapítói hatáskörébe tartozó döntéseket az Elnökség jogosult meghozni. Jelen SZMSZ keletkezésekor a MÚOSZ által alapított Alapítványok a következők: Bálint György Alapítvány, Tájékoztatási Alapítvány, Szolidaritási Alapítvány, közös alapítással Dr. Szegő Tamás Díj Alapítvány, a többi Alapítványnak a MÚOSZ helyet biztosít.

7.    A MÚOSZ-hoz köthető megjelölések
A MÚOSZ-hoz kötődő megjelölések – így különösen az „Aranytoll”, a „Bálint György Újságíró Akadémia”, az „Újságíróbál”, a „Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás” – védelméről, felhasználásának módjáról, azoknak másik félnek való átadásáról és alkalmazási feltételeiről, illetve újak létrehozásáról az Elnökség gondoskodik.

8.    Jogsegélyszolgálat
A MÚOSZ ingyenes jogi tanácsadó szolgáltatást biztosít tagjai számára. Ha a szakmában tömeges elbocsátásokra kerül sor, akkor az Elnökség döntése alapján a szolgáltatás kiterjeszthető az elbocsátott nem MÚOSZ tagokra is.

B)    MŰKÖDÉSI RENDELKEZÉSEK

1.    Részeltetés a MÚOSZ szolgáltatásaiból
(1)    Ha a MÚOSZ küldöttgyűlése szolgáltatás nyújtásáról dönt, e szolgáltatásokból a MÚOSZ közhasznúsága folytán a tagokon kívül mások is részesülhetnek. A MÚOSZ tagjai azonban a szolgáltatásokat kedvezményes feltételekkel vehetik igénybe.
(2)    A kedvezményekről a költségvetés keretei között az elnökség dönt.

2.    Kiállás a sajtószabadság védelmében
Mindazon esetekben, amikor a sajtó- és a véleménynyilvánítási szabadság védelmében a MÚOSZ azonnali reagálására van szükség, az elnökség, illetve az elnök kap felhatalmazást a reagálás megfogalmazására és közzétételére.

3.    Tagfelvétel
A tagfelvétel rendjét a jelen SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

4.    Iratbetekintés
(1)    Felhatalmazást kap az elnök, hogy az iratbetekintési igényekről döntsön aszerint, hogy azok teljesítése nem sért-e személyhez fűződő jogot vagy üzleti titkot. Utóbbi esetben jogosult az iratbetekintést korlátozni vagy annak engedélyezését megtagadni. Az elnök a döntését a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül közli az érintettel. Az elnök döntésével szemben fellebbezésnek van helye a küldöttgyűléshez.
(2)    Az elnök az iratbetekintés és az előzetes bejelentkezés rendjét a működés érdekében korlátozhatja. Az erről szóló szabályzatot a MÚOSZ honlapján közzé kell tenni.
(3)    Az iratbetekintési igényekről, azok teljesítésének idejéről és az (1)-(2) bekezdés szerinti intézkedésekről az elnök a legközelebbi küldöttgyűlésnek írásban beszámol.

5.    Gazdálkodás; határozat-tervezetek tartalmi követelményei, határidők
(1)    Az elnök felelőssége, hogy a jogszabály szerinti határidőben való döntést megelőző 30. napon az elnökség határozhasson a költségvetés, az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés és a tagdíjról szóló határozatok előterjesztéseiről.
(2)    Az előterjesztéseknek alkalmasaknak kell lenniük az elmúlt évi és a várható gazdálkodási folyamatok bemutatására, így különösen a székházzal, az üdülővel kapcsolatos bevételekre és ráfordításokra, a tagdíjbevételekre és a működési kiadásokra.
(3)    A 3 millió forint egyedi ügyleti értéket meg nem haladó kötelezettség-vállalásról az elnök, a 10 millió forint egyedi ügyleti értéket meg nem haladó kötelezettségvállalásról az elnökség legalább kétharmados szavazati aránnyal dönt. Az utóbbi összeghatár feletti kötelezettségvállaláshoz a küldöttgyűlés előzetes felhatalmazása szükséges. A jelen pont alkalmazásában egyedi ügyleti érték az egyszeri szolgáltatásra irányuló szerződés szerinti bruttó ellenérték, folyamatos, legalább egy éven át tartó szolgáltatás esetén pedig az egyévi bruttó ellenérték. Azok a szolgáltatások, amelyek tartalmuknál fogva összefüggnek (így különösen egymást kiegészítik, vagy egyik a másik nélkül gazdaságosan nem vehető igénybe), az értékhatárok szempontjából összesítve veendők figyelembe. Egyebekben a kötelezettség-vállalás és utalványozás rendjét elnöki utasításban az elnök szabályozza.
(4)    A tagdíjfizetési határidőt az elnökség határozza meg. A junior tagok a tagfelvétel naptári évében az elnökség által meghatározott kedvezményes tagdíjat fizetnek.
(5)    A MÚOSZ segítséget nyújthat a szociálisan rászoruló tagjainak a rendelkezésre álló eszközeinek függvényében. A támogatás mechanizmusát, a kötelezettség- és felelősségvállalás rendjét, az e célra létrejött bizottság szabályozza saját ügyrendje keretében.

6.    Beszámoltatás
A küldöttgyűlés elnökei a beszámoltatást tekintve éves munkarend szerint járnak el.

7.    A küldöttválasztás lebonyolítása
(1)    A küldöttválasztáshoz szükséges szavazócédulák letölthetőek a MÚOSZ honlapjáról, illetve a titkárságon átvehetők vagy kérhető azok postázása.
(2)    A szavazócédulák a mandátumvizsgáló bizottság által megjelölt helyen és időben adható le. A bizottság megvizsgálja a szavazócédula azonosíthatóságát, érvényességet, majd megállapítja és nyilvánosságra hozza az eredményt.

8.    Házszabály
A küldöttgyűlés házszabályát a jelen SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.

9.    Összeférhetetlenség
(1)    A küldöttgyűlés által tárgyalt napirend érintettje vagy hozzászólója nem lehet a küldöttgyűlés soros elnöke.
(2)    Az összeférhetetlenséget bárki bejelentheti, illetve a küldöttgyűlés másik két elnöke soron kívül hivatalból is megállapíthatja. Ebben az esetben az adott napirend tárgyalásakor a megállapodásuk szerinti személy lesz a levezető elnök.
(3)    Az etikai bizottság és a felügyelő bizottság tagjai egyéb választott tisztséget az egyesületen belül nem viselhetnek. Ez alól kivétel a Küldött-közgyűlésre történő küldöttválasztás, valamint a MÚOSZ különböző szervezeteiben betöltött tiszteletbeli funkció. Az összeférhetetlenséget az érintett testület vezetőségének bárki bejelentheti. Az összeférhetetlenség megállapítására az a testület jogosult, amelynél az összeférhetetlenség később keletkezett (ugyanazon a napon történő megválasztás esetén a későbbi szavazás alapján létrejött tisztség szerinti testület). Az összeférhetetlenség kimondását követően az érintett a testület munkájában nem vehet részt, helyére a soron következő póttag kerül, vagy helyére új tagot választanak.

10.    Az elnök és elnökség viszonya
(1)    A tisztújító küldöttgyűlésen először az elnökről, az alelnökökről, ezt követően az elnökség tagjairól kell szavazni.
(2)    Az elnökség maga határozza meg ügyrendjét.

11.    Az elnök és az elnökségi tagok javadalmazása
(1)    Az elnök javadalmazására szolgáló bruttó összeget az elnökség javaslatára a küldöttgyűlés által jóváhagyott költségvetés tartalmazza.
(2)    A bruttó összeg magába foglalja a kifizetőt terhelő foglalkoztatói költségvetési befizetéseket, az általános forgalmi adót és a béren kívüli juttatásokat, ide nem értve az esetleges gépkocsihasználat költségét.
(3)    Az elnökség és az felügyelő bizottság tagjai munkájukat térítésmentesen végzik, de költségtérítésben részesülhetnek a 3. számú melléklet szerint.

12.    Munkáltatói jogok
(1)    Az elnök gyakorolja a MÚOSZ alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Felel a munkáltatással kapcsolatos szabályzatok betartatásáért.
(2)    Az elnök írásban beszámol a soron következő küldöttgyűlésnek a munkaerő létszámának alakulásáról, a folyamatban lévő munkaügyi jogvitákról, illetve az ezekből származó fizetési kötelezettségekről vagy követelésekről.

13.    Belső kommunikáció
A MÚOSZ belső és külső kommunikációját önálló tervben szabályozza, amely az SZMSZ mellékletét képezi.

14.    Díjak, elismerések
A MÚOSZ által alapított és újonnan létrehozandó díjakról, elismerésekről, odaítélésük módjáról az Elnökség gondoskodik. Az egyes díjakkal kapcsolatos eljárási mechanizmusokat az Elnökség alakítja ki. A szakosztályok és az alapítványok által alapított és odaítélt díjakkal kapcsolatos eljárást az alapítók határozzák meg.
A MÚOSZ elnökség évente egy alkalommal ítéli oda az Aranytollat, a több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és kiemelkedő munkát végzett kollégáknak, életművük elismeréseként, egy e célra létrehozott bizottság javaslatai alapján.
A közművelődési és oktatási újságírók szakosztálya Virág F. Éva-díjat, a gazdasági újságírók szakosztálya Gazdasági Sajtó Díjat, a környezetvédelmi, vízügyi és idegenforgalmi szakosztály Soó Rezső-díjat adományoz évente egy alkalommal egy, a szakterületen kiemelkedő eredményt elért MÚOSZ-tag kolléga számára.
A Németh Gyula-díjat évente egy olyan – a nyomtatott vagy az elektronikus sajtóban dolgozó, pályakezdő fiatal – újságíró nyerheti el, aki munkájával felkeltette a sportújságírók elismerő figyelmét, s akit szakmai és emberi tisztesség, felkészültség, választott sportágának feltétlen szeretete és szakmája iránti nemes alázat jellemez. A díjat a szerkesztőségek javaslatai alapján az alapítvány kuratóriuma ítéli oda.
A Dr. Szegő Tamás jogászról, újságíróról elnevezett díjjal évente azokat a fiatal újságírókat ismeri el az alapítvány kuratóriuma, akik az írott vagy az elektronikus médiában megjelent munkáikban az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért állnak ki.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ SZMSZ-HEZ
A MÚOSZ TAGFELVÉTELI RENDJE

1.    A 7 tagú tagfelvételi bizottság elnökét az elnökség választja meg, az elnök által javasolt tagjait pedig jóváhagyja.

2.    A tagfelvételi bizottság dönt a rendes tagok, junior tagok és természetes személyek esetében a pártoló tagok felvételéről.

3.    A tagfelvételi bizottság kéthavonta: minden év januárjában, márciusában, májusában, júliusában, szeptemberében és novemberében tart ülést.

4.    A tagfelvételi bizottság üléseinek időpontját előzetesen közzéteszi a MÚOSZ (saját – nyomtatott/elektronikus – kommunikációs eszközein) honlapjain.

5.    Kivételes esetekben – amikor jelentős számú tagfelvételi kérelem érkezik a bizottság két rendes ülése között – a bizottság elnöke rendkívüli ülést hívhat össze. Rendkívüli és sürgős ügyekben – például egy azonnali külföldi kiküldetés – a tagfelvételi
bizottság elnöke, a bizottság tagjaival e-mailen és telefonon történt egyeztetés és egyetértés alapján a bizottság összehívása nélkül dönthet, ha a jelentkező mindenben megfelel az alapszabályban megfogalmazott követelményeknek.

6.    A tagfelvételi bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság legalább 4 tagja jelen van. A tagfelvételről, illetve annak elutasításáról egyszerű többséggel dönt. Egyenlő szavazati aránynál az elnök, vagy az őt helyettesítő elnökhelyettes szavazata dönt.

7.    A tagfelvételi kérelmek döntésre való előkészítéséért a tagfelvételi bizottság titkári teendőivel megbízott MÚOSZ alkalmazott a felelős. Az alapszabálynak nem megfelelő kérelem a tagfelvételi bizottság elé nem terjeszthető.

8/A. A Magyar Újságírók Országos Szövetségébe való tagfelvételt minden esetben kérelmezni kell. A rendes tag és a junior tag és természetes személy esetén a pártoló tag tagfelvételi kérelmét a Tagfelvételi Bizottsághoz kell benyújtani. Természetes személy kérelméről a Tagfelvételi Bizottság egyéni elbírálás alapján dönt. A bizottság elutasító döntése ellen a kérelmező az Elnökséghez fordulhat panasszal. Az elutasított kérelem egy év elteltével megismételhető.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– Kitöltött és aláírt tagfelvételi adatlap.
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Referenciaanyag (Az elmúlt 2 évben megjelent cikkek, illetve fotók [5-6 db] eredetiben, vagy fénymásolatban, amelyen látszik a megjelenés helye és időpontja. A fotókat CD-én is be lehet mutatni. Az elektronikus sajtóban dolgozóktól publikációs jegyzéket kérünk.
Az internetes újságoknál dolgozóktól, ahol a megjelent anyagoknál nem tüntetik fel a szerző nevét, a publikációs jegyzékhez kérjük a rovatvezető, vagy a főszerkesztő ellenjegyzését. Tördelőszerkesztők esetében főszerkesztői ajánlást. A junior tagok nem kötelesek referencia-anyagot csatolni.
–    Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tagjelölt a MÚOSZ etikai kódexét elfogadja.
–    2 db színes igazolványkép
A tagokat az Egyesület nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

8/B. A tagfelvételi bizottság a felvételi kérelmekről egyenként dönt, figyelembe véve, hogy a jelentkezők megfelelnek-e az alapszabály előírásainak.
A tagfelvételi bizottság a kérelem elbírálásakor az Alapszabályban az egyesület tagságára vonatkozó szabályokban foglaltakat tekinti iránymutatásnak.

9.    A tagfelvételi bizottság a kérelem elbírálásakor a felvételét kérő világnézetére, politikai kötődésére tekintet nélkül dönt.

10.    A tagfelvételi bizottság adott esetben, döntése előtt kezdeményezheti a tagfelvételt kérővel a személyes találkozást.

11.    Az a jelentkező, aki kedvezményes tagdíjat szeretne fizetni (tanulás, gyes, munkanélküli, stb.) köteles mellékelni azt a hivatalos dokumentumot (iskolalátogatási igazolás, nyugdíjas szelvény másolat, stb.) amely kétséget kizáróan bizonyítja, hogy jogosan veheti igénybe a kedvezményt. Hivatalos igazolás nélkül kedvezmény nem adható.

12.    A tagfelvételi bizottság elé kell írásban terjeszteni – illetékességből – jóváhagyásra:
a./ a tagdíjmérséklési kérelmeket
b./ a tagdíjbefizetési haladék iránti kérelmet
c./ az előző évről elmaradt tagdíj és az aktuális tagdíj két részletben történő befizetése iránti kérelmet.
d./ a tagsági jogviszony szüneteltetése iránti kérelmet

13.    A tagfelvételi bizottság üléseinek határozatát – a felvett tagok névsorát – közzé kell tenni a MÚOSZ internetes honlapján, és a MaSa-ban. A felvett tagokról írásban (e-mailen) tájékoztatni kell a szakosztályok vezetőit is.

14.    Az új tagok a döntésről személyesen is értesítést kapnak (e-mail)

15.    A tagsági jogok felfüggesztéséről – az etikai eljárás jogerős befejezéséig tartó – vagy az etikai eljárás során büntetésként határozott időre kiszabott felfüggesztésről a tagfelvételi bizottságot értesíteni kell.

16.    A tagfelvételi bizottságot értesíteni kell arról is:
a./ ha az elnökség jogerős határozattal zárja ki a MÚOSZ tagjai sorából azt, akire az alapszabály 10.§. 5.pontja érvényes;
b./ ha a választmány jogi személy tagsági kérelméről dönt, illetve jogi személy tagságát törli;
c./ az egyéni tagság törlési határozata ellen az elnökséghez benyújtott fellebbezés elbírálásáról szóló határozatot.

17.    Az egyéni tagság megszüntetését bejelentő kilépési nyilatkozatot a tagfelvételi bizottsághoz kell írásban benyújtani.

18.    A tagfelvételi bizottság évenként egy alkalommal – szeptemberi ülésén – vizsgálja felül a tagdíjbefizetéseket és írásban (e-mailen) értesíti mindazokat, akiknek tagdíjhátralékuk van.

19.    A tagfelvételi bizottság évente egy alkalommal – márciusi ülésén – az egyéni körülményeket mérlegelve dönt arról, hogy törli-e az egyéni tagok sorából:
a./ aki egyéves tagdíjhátralékát az írásbeli felszólításra sem rendezte és a befizetésre haladékot nem kapott;
b./ aki újságírói munkaviszonyával, illetve (az Alapszabály 6.§-ban) az Alapszabályban az egyesületi tagságára vonatkozó I/3. pontban meghatározott rendszeres tevékenységével felhagy és írásbeli kérelme ellenére a tagfelvételi bizottság nem hagyja meg tagságát.

20.    A tagsági jogviszony szüneteltetése
a.    A tagsági jogviszony szüneteltetését az érintett írásban jelenti be a tagfelvételi bizottságnak, amely ezt tudomásul veszi, vagy ennek akadályát közli. Döntését írásban közli az érintettel.
b.    A tagsági jogviszony szüneteltetésének tudomásul vétele esetén a tagsági jogok nem gyakorolhatók, kötelezettségek nem követelhetők. A szünetelés a folyamatban lévő etikai eljárást nem érinti.
c.    Nem szüneteltethető a tagsági jogviszony mindaddig, amíg a tagot tagdíjtartozás terheli. Ha a szüneteltetést a tagfelvételi bizottság tagdíjtartozás miatt nem veszi tudomásul, az érintett a döntés kézhezvételétől számított 15 nap alatt rendezheti tartozását, ellenkező esetben a szünetelésről szóló bejelentés egyben kilépésnek minősül. A kilépés a MÚOSZ-nak a volt taggal szembeni tagdíjigényét nem érinti.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ SZMSZ-HEZ
A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÜLDÖTTGYŰLÉSEINEK HÁZSZABÁLYA

1.    Az Alapszabály 4.2. pontja szerint a küldöttgyűlés határozatképes, ha a megválasztott küldöttek 50 százalékánál többen vannak jelen. A küldöttgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével határoz. A kétharmados döntést igénylő szavazásnál a jelenlévők kétharmada a döntő. Határozatképtelenség esetén (azaz ha a küldöttek nem jelentek meg kellő, 50 százalék+1 fő létszámban) 1 óra elteltével a küldöttgyűlés változatlan napirenddel a küldöttek számára való tekintet nélkül megtartható és határozatképes. Tehát a jelenlévő küldöttek számára való tekintet nélkül, többségi szavazással érvényes határozat hozható.

2.    A küldöttgyűlés által választott levezető elnökök alkotják a gyűlés elnökségét, ez az elnökség jogosult mindazon kérdésekben dönteni, amelyek az Alapszabályban, illetve a házszabályban nem tisztázottak. Az elnök jogosult a hozzászólónak szót adni, illetve hozzájárulni ahhoz, hogy a hozzászóló a megadott időt túllépje. Ezt az igényt a felszólalónak előre jeleznie kell.

3.    Hozzászólásra a küldöttgyűlési titkárságon lehet jelentkezni a hozzászólási jegy leadásával.

4.    A hozzászólás időtartama nem haladhatja meg az 5 percet.

5.    A hozzászólások sorrendjében a küldöttek előnyt élveznek a tanácskozási joggal meghívottakkal szemben.

6.    A küldöttgyűlés nyilvános. Az érdeklődő résztvevőknek hozzászólási joga nincs.

7.    Hozzászólni mindig csak az adott napirendi ponthoz lehet.

8.    Egy napirendi ponthoz egy személy csak egyszer szólhat hozzá. Indokolt esetben 2 perces kiegészítő hozzászólást lehet kérni.

9.    A 2 perces soron kívüli hozzászólás joga azt illeti meg, aki személyében érintett. Erre kézfeltartással kell jelentkezni.

10.    Az elnök a hozzászólótól a szót megvonhatja:
–    ha a felszólaló túllépi a megadott időt;
–    vagy eltér a tárgyalt napirendi ponttól.

11.    Ügyrendi kérdésekben a küldöttek soron kívül kaphatnak szót.

12.    Az elnöknek – ha a küldöttgyűlés menete megkívánja – jogában áll 5 perces technikai szünetet elrendelni.

13.    Az Alapszabály módosító javaslatait külön-külön, majd az alapdokumentumot összességében kell elfogadni, egyszerű szótöbbséggel. Az Újságírói Etikai Kódex és az Érdekvédelmi Kódex módosításait, valamint a teljes szöveget ugyancsak egyszerű szótöbbséggel fogadja el a küldöttgyűlés.

14.    A tisztújító napirendnél már a módosított Alapszabály paragrafusai a mérvadók.

15.    A tisztségekre a jelölés időpontját a jelölőbizottság határozza meg.

16.    A küldöttgyűlés által választott elnökök és alelnökök választása során több jelölt esetén az első szavazási körben az győz, aki elnyeri a jelenlévők szavazatának abszolút többségét, azaz több mint 50 százalékát. Második forduló esetén csak a két legtöbb szavazatot kapott kerül fel a szavazólistára, s közülük az nyeri el a tisztséget, aki több szavazatot kapott. Több tisztségviselő választása esetén (lista) a tisztséget a legtöbb szavazatot elérők nyerik el, egymást követő sorrendben.

17.    A szavazás szavazógéppel történik, ami biztosítja a szavazás titkosságát. A szavazógép meghibásodása esetén a szavazás kézfeltartással, illetve titkos szavazás esetén szavazólappal történik, hagyományos módon.

18.    A szavazógép használatának átengedése tilos! A szabály megszegőjét a levezető elnök az adott szavazási körből kizárja! A szavazógépet a napi tanácskozás befejezése után a küldötteknek le kell adniuk.

19.    A küldöttgyűlés elnöksége felelős a házszabályok betartatásáért.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

A Magyar Újságírók Országos Szövetségénél

•    a küldöttek,
•    a küldöttgyűlés által megválasztott tisztségviselők
•    a küldöttgyűlés elnökei
•    az elnökség tagjai
•    az etikai bizottság tagjai
•    a felügyelő bizottság tagjai
•    az elnökség által választott, rendszeresen ülésező bizottságok tagjai
•    a tagfelvételi bizottság tagjai
•    a szociális bizottság tagjai
•    az érdekvédelmi bizottság tagjai

a tisztség érdekében történő utazási költségeik részbeni megtérítésére jogosultak választásuk szerint:

–    saját személygépjárműveik hivatali célú használatáért útnyilvántartás alapján. A költségtérítés ebben az esetben a hivatalos célból megtett kilométerenként a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség, továbbá kilométerenként 3 forint költségátalány; vagy
–    a MÚOSZ nevére kiállított számla alapján másodosztályú vonatjegy, illetve távolsági buszjegy értékének megtérítésére. (Ha az utazás vasúton történik, akkor a II. osztályú teljes-áru menetjegy, valamint IC, vagy egyéb pótjegy téríthető. Ha az utazás autóbuszon történik, akkor az utazás teljes költségét meg lehet téríteni.)

Költségtérítésre jogosultak továbbá eseti jelleggel a Szövetség érdekében történő utazásaik tekintetében
•    a szövetség munkavállalói,
•    a szakosztályok választott tisztségviselői, tagjai a „szakosztályi saját keret” terére

A költségtérítés kifizetését az elnök engedélyezi, az elnök költségtérítésének éves keretének engedélyezésére az elnökség jogosult.