Bizottságok

Az MÚOSZ Ellenőrző Bizottsága, Etikai Bizottsága elnökét és tagjait a szövetség legfelső döntéshozó szerve, a küldöttgyűlés 2021  májusában választotta meg.

A Tagfelvételi Bizottság és a Szociális Bizottság az Elnökség irányításával működik. A Küldöttgyűlés és az Elnökség más, eseti bizottságokat is létrehozhat.

Aranytoll Bizottság

A MÚOSZ Elnöksége és Választmánya 1978-ban határozta el, hogy Aranytollat adományoz a több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és kiemelkedő munkát végzett, elsősorban nyugdíjas kollégáknak, életművük elismeréseként. Az Aranytollakat az e célra létrehozott bizottság javaslata alapján az Elnökség évente egy alkalommal hat, köztük egy határon túli újságírónak ítéli oda.

Ellenőrző Bizottság

A MÚOSZ Alapszabálya szerint a bizottság feladata, hogy a szövetség és vállalkozásai gazdálkodását és pénzkezelését ellenőrizze.

Az öttagú Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg.

A bizottság köteles minden év végén a zárómérleget, a gazdasági ügyvitelt, a pénz- és vagyonkezelést, illetve az ezekre vonatkozó könyvelést, iratokat, stb. részletesen – szükség esetén szakértő bevonásával – megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Küldöttgyűlést tájékoztatni, a küldöttgyűlésnek jelentést tenni.

A bizottság köteles minden szabálytalanságot haladéktalanul közölni a Küldöttgyűléssel és az Elnökséggel.

Szociális Bizottság

A MÚOSZ Szociális Bizottsága négy taggal működik, elnöke Keleti Éva.

A bizottság szükség szerint ülésezik, de évente legalább két alkalommal, hogy a bizottság fő feladatait és a rendelkezésre álló pénz felosztását meghatározza.

A bizottság negyedévente segélyben részesíti azokat az idős és rászorult újságírókat, akik a létminimum alatt vagy annak közelében élnek. A bizottság rendkívüli segélyt is adhat indokolt esetekben. Csak az fordulhat segélyért, aki legalább tíz éve tagja a MÚOSZ-nak és nincs tagdíjhátraléka.

A segély odaítélésének legfőbb szempontja a rászorultság és az életkor. Meghatározó az adózás előtti jövedelme vagy a nyugdíja.

Negyedévi segély adható, ha a kolléga összjövedelme a mindenkori minimálbért nem haladja meg és a segélyt kérő elmúlt hetven éves.

Egyedi segélyeknél a bizottság a kérés súlyosságát mérlegeli. Többgyermekes újságíró családoknak, valamint rászorultság szerint karácsonykor is biztosítanak segélyt.

Tagfelvételi Bizottság

A Magyar Újságírók Országos Szövetségébe való felvételt a MÚOSZ Tagfelvételi Bizottsága egyéni elbírálás során dönti el. A Tagfelvételi Bizottság elnökét és tagjait a MÚOSZ elnöksége választja meg, feladatait és ügyrendjét az elnökség hagyja jóvá.

A bizottság kéthavonta, minden év januárjában, márciusában, májusában, júliusában, szeptemberében és novemberében ülésezik. A bizottság elutasító döntése ellen a kérelmező az Elnökséghez fordulhat panasszal. Az elutasított kérelem egy év elteltével megismételhető.