Dr. Hrabéczy Miklós állásfoglalása – Tóth Károly ügyvezető elnök levele

Tisztelt MÚOSZ tagok!

A MÚOSZ jogásza, dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd úr áttanulmányozva a szükséges iratokat, dokumentumokat, kialakította állásfoglalását, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk.

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla a MÚOSZ-t érintő három ügyben hozott jogerős döntést. 35.P. 21813/2016./12. sorszámú perben, melyet a küldöttgyűlés egyik tagja indított, a 2015. június 20. napján tartott küldöttgyűlésen hozott valamennyi határozatot hatályon kívül helyezte.

A Fővárosi Ítélőtábla 4. pkf.26360/2016./2. sorszámú ügyben, melyet dr. Nagy Mihály felperes indított, ugyan erre a küldöttgyűlésre vonatkoztatva rendelte el a határozatok érdemi felülvizsgálatát.

Az Ügyész felperes által 29. P.24099/2015. szám alatt indított perben a 2014. október 7. napján az Etikai Bizottság által meghozott határozatot semmisítette meg a Fővárosi Törvényszék.

A jogerős bírósági ítéletek alapján a civilszervezetek nyilvántartásán átvezetett, illetőleg át nem vezetett küldöttgyűlési határozatokra is figyelemmel a MÚOSZ döntést hozó testülete (Küldöttgyűlés) 2011. december 10. napján megtartott ülésén hozott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály rendelkezései az irányadók és alkalmazandóak mindaddig, amig a Szövetség azokban a kérdésekben, melyeket a törvény számára előír, érvényes határozatokat nem hoz és ezek a határozatok a Fővárosi Törvényszék által elfogadásra, átvezetésre nem kerülnek.

Az Alapszabály rendelkezési szerint a küldötteket, illetve az ügyintéző és képviseleti szervek tisztségviselőit az aktív és passzív választójoggal rendelkező tagok választják meg.

A Küldöttgyűlés megbízatása négy évre szólt, tehát mandátumát 2015. december 10. napján elvesztette.

A Küldöttgyűlés összehívására a Törvényszék iránymutató rendelkezéseire figyelemmel, a Küldöttgyűlés időpontját megelőzően legalább 25 nappal igazolható módon kell a mandátumot szerzett küldöttekkel közölni. A Bíróság szerint a kisebbségi jogokat nyilvánvalóan sértő rendelkezés lenne az, ha ennél rövidebb idővel, vagy nem igazolható (elektronikus) módon értesülnének a küldöttek a Küldöttgyűlésről, mivel így egy részük, vagy csoportjuk így eleshet a küldöttgyűlésen, valamint a megismételt közgyűlésen való részvétel tényleges lehetőségétől (Ptk. 3:4  § (3) bek. b., illetőleg 3:18 § (1) bekezdés).

Az új Küldöttgyűlés tagjainak az irányadó – tehát 2011. december 10-i – alapszabályi rendelkezése és a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével megválasztását követően a Küldöttgyűlésre szóló meghívó tartama most már a Ptk.3:17.§ (2) bekezdés a-c. pontjaival összhangban és a jogszabályi rendelkezések sérelme nélkül kerül megszövegezésre.

Budapest, 2016.szeptember

Az alábbi levélben a dátumokat illetően korrekcióra került sor, az új időpontokat zárójelben tűntettük fel az eredeti után.

Tisztelt MÚOSZ tagok !

A fentiek alapján a tisztújító küldöttgyűlést 2016. december 10-én (új időpont: 2017. február 25.), szombaton tartjuk meg. A küldöttválasztás procedúráját 2016. október 1-én nyitjuk meg.

Alapszabály: III/3.1.

„A küldötteket egyéni szavazás útján választják. Küldött az lehet, aki legalább 10 szavazatot kapott. Egy tag csak egy jelöltre adhatja szavazatát, aki több jelöltre szavaz, valamennyi szavazata érvénytelen. A megválasztott küldöttek személyét a küldött nevére szóló szavazócédulák hitelesítik.„

Nem válaszhatók és nem szavazhatnak azok, akiknek tagsági jogviszonya nem hatályos, azaz például a 2015. évi tagdíját 2016. április 1-ig nem fizette be. ( Alapszabály: I/11. „A tag kötelessége a tagdíj fizetése”.)

Alapszabály: III/A/3.3.

„A szavazólapok leadásának határideje a küldöttgyűlést megelőző 30. nap. A szavazólapok leadása a küldöttjelölt kötelessége.„

A szavazólapokat a MÚOSZ titkárságán kell leadni, vagy ajánlott levélben, vagy személyesen 2016. november 10-én (új időpont: 2017. január 26.) 12 óráig. Ezt követően megállapítjuk az érvényes mandátumokat, és a korelnök  „…a küldöttgyűlést a határnapot megelőzően 25 nappal írásban kiküldött napirendet is tartalmazó meghívóval hívja össze„  ( Alapszabály: III/A/4.1 ). A megválasztott küldöttek a meghívót tértivevényes levélben kapják meg, ezért kérjük, hogy a küldöttek postacímüket pontosan közöljék.

Küldöttjelölő szavazólap 2016-2017

A küldöttjelölő szavazólap személyesen is átvehető a Sajtóház portáján (minden hétköznap 9-18 óráig).

A vezető tisztségekre, a szakbizottsági tagságra való jelölést későbbi időpontban nyitjuk meg, amelyről kellő időben tájékoztatást adunk

Tóth Károly
ügyvezető elnök

Budapest, 2016. szeptember
(Frissítés: 2016. október 7.)

Önnek ajánljuk