Házirend – MÚOSZ-székház

MÚOSZ Székház épületének és infrastruktúrájának üzemeltetéséhez
A fenti Ingatlan használatának szabályait Igénybevevő és üzemeltető közösen kialakított Házirendben rögzíti. A Házirend nem tartalmazza azon üzemeltetési feladatok és feltételrendszerek leírását, melyek a Bérleti/Szolgáltatási és a Vállalkozási szerződésekben rögzítésre kerültek.

Kiadva: Budapest, 2010. március 4.
Módosítva:
2012. május 9.
2015. június 29.
2016.
november 11.

Tulajdonos
Magyar Újságírók Országos Szövetsége (1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/A,
képviseli: Hargitai Miklós elnök, továbbiakban MÚOSZ vagy Tulajdonos)

TARTALOMJEGYZÉK

 Előzmények

  1. Az ingatlan összefoglaló ismertetése
  2. Az üzemeltetésben résztvevők, az együttműködés alapszabályai

2.1 Igénybevevő kapcsolattartó szervezete

2.2 Tulajdonos kapcsolattartó szervezete

2.3 Helyi kapcsolattartás

2.4 Az ellenőrzés rendje

  1. Az üzemeltetéssel kapcsolatos általános adatok

3.1 Nyitva tartás

3.2 közlekedés

3.3 Parkolási engedélyek

3.4 Porta üzemeltetése

3.5 Központi szeméttárolás

3.6 Rendezvények tartásának feltételei

  1. Vagyon- és tűzvédelmi feladatok

4.1 Teendők tűz esetén

4.2 Teendők vagyon elleni esemény vagy bűncselekmény észlelésekor

4.3 Teendők robbantással, szabotázzsal történt fenyegetés esetén

  1. Kulcsok kezelése, kiadása
  2. Zászlókezelés

1. Az ingatlan összefoglaló ismertetése:

Információk az épületről: A MÚOSZ székház, a volt Keglevich-ház helyén épült, melynek műemléki homlokzatát megőrizték a tervezők és az építők. (ASHA Építész Iroda kft, GROPIUS Zrt) Az épület belsőépítészetében is őrzi a régi ház jegyeit, a kovácsoltvas díszítéseket Lehoczky János szentendrei műhelyében restaurálták.

MÚOSZ irodák mellett, helyet kapott, újságíró iskola, a MÚOSZ könyvtár, orvosi rendelő, és több előadó és tárgyaló terem, valamint egy 140 főt befogadó rendezvény terem és az utcafrontról is látogatható kávézó.

Az épület az 1800-as évek végétől kezdődően több ütemben épült, egyes részeit többször átalakították.

Az utcai épületrész két traktusos, pincei, magasföldszinti, egy emeleti és egy beépített tetőtéri szinttel.

A középső udvari rész egy traktusos, pincei, földszinti, két emeleti és két beépített tetőtéri szinttel.

A hátsó épületrész pincei, földszinti, egy emeleti és két beépített tetőtéri szintből áll.

Az épület magas tetős, kivéve az utcai és a középső épületrész közötti lapos tetőt és terasztetőt.

A különböző időszakban épített épületrészeknél az építés idejére jellemző épületszerkezetek jelennek meg.

A külön tulajdoni illetőségek (albetétek) A közös tulajdonból

a külön tulajdont megillető

tulajdoni hányad

 

Sorszáma

 

helye

figyelembe vehető alapterülete
1. Vörösmarty u. 47/a.

Alagsor 1.

125,90 m2 962/10.000
2. Vörösmarty u. 47/a.

Földszint 1.

221,30 m2 1690/10.000
3. Vörösmarty u. 47/a.

Földszint 2.

92,80 m2 709/10.000
4. Vörösmarty u. 47/a.

Galéria 1.

73,30 m2 560/10.000
5. Vörösmarty u. 47/a.

Emelet 1.

96,70 m2 739/10.000
6. Vörösmarty u. 47/a.

Emelet 2.

34,40 m2 263/10.000
7. Vörösmarty u. 47/a.

Emelet 3.

153,30 m2 1171/10.000
8. Vörösmarty u. 47/a.

Emelet 4.

71,90 m2 549/10.000
9. Vörösmarty u. 47/a.

Tetőtér I. 1.

88,90 m2 679/10.000
10. Vörösmarty u. 47/a.

Tetőtér I. 2.

29,60 m2 226/10.000
11. Vörösmarty u. 47/a.

Tetőtér I. 3.

11,10 m2 85/10.000
12. Vörösmarty u. 47/a.

Tetőtér I. 4.

114,60 m2 875/10.000
13. Vörösmarty u. 47/a.

Tetőtér I. 5.

65,20 m2 498/10.000
14. Vörösmarty u. 47/a.

Tetőtér II. 1.

98,60 m2 753/10.000
15. Vörösmarty u. 47/a.

Tetőtér II. 2.

31,60 m2 241/10.000
Összesen:

 

1309,20 m2 10.000/10.000

 

2. Az üzemeltetésben résztvevők együttműködési alapszabályai

Felek kölcsönösen együttműködve, a mindkét féltől elvárható jó szándék mellett kötelesek

eljárni a Tulajdonos és az Igénybevevő között megkötött szerződések tartalmának

megfelelően.

Ennek érdekében Felek a szolgáltatás teljesítésére a helyszínen működő szervezeteket hoztak

létre és működtetnek.

A házirend meghatározza az épületben tartózkodó személyek egymás iránti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat – Budapest Főváros Tanácsának jelenleg is hatályos 7/1984.(1985.I.31.) rendelete alapján –, amelyek  a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépületek, ingatlanok rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló, külön jogszabályokban nem rögzített követelményeket.

Hatálya a tulajdoni formától függetlenül kiterjed minden lakó- és vegyes rendeltetésű (lakás és nem lakás céljára szolgáló) helyiségre és mindazon személyekre, akik a lakóépületet használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak.

2.1 MÚOSZ üzemeltetéssel kapcsolatos felelősök, telefonszámok, elérhetőségek

Elnök: Tóth Károly                                                    tel: 06 1 478 9041

E-mail: elnok@muosz.hu

Ingatlankezelő: Juhász István                                 tel: 06 30 9614962

E-mail: ijuhasz@ijuhasz.hu

Titkárság: Salliné Erdődi Edina                               tel: 06 1 478 9041

E-mail: titkarsag@muosz.hu

Rendezvények, terembérlet: Karvaly Bence          tel: 06 1 478 9058

E-mail: karvaly.bence@muosz.hu

Gondnokság: Sándor Zoltán                                     tel: 06 1 478 9050

Porta szolgálat, takarítás: Csányi József                tel: 06 20 4646786

MÚOSZ porta                                                           tel: 06 1 478 9040

MÚOSZ pénztár                                                       tel: 06 1 478 9055

 

Feladatok:

– az ingatlanok üzemeltetéssel kapcsolatos általános előírásainak (nyitva tartás, közlekedés, parkolás, porta működése, szemét kezelés) Tulajdonos által történő betartása és betartatásának ellenőrzése, észrevételezése,

– a gondnoksági üzemeltetés feladatok (takarítás, gondnokolás, postakezelés, segédmunkák,

kártevő-mentesítés, parkolás) Tulajdonos által történő elvégzésének és minőségének

ellenőrzése, észrevételezése,

– az őrzés és vagyonvédelemi feladatok (rendészet, őrdiszpécser, biztonsági őrzés, vagyon

és tűzvédelem) Tulajdonos által történő elvégzésének és minőségének ellenőrzése,

észrevételezése,

– a helyiségek oktatásra alkalmas állapotának és rendelkezésre állásának ellenőrzése,

– a monitoring rendszer folyamatos használata: hibák, hiányosságok valamint

a Tulajdonos tevékenységi körébe tartozó valamennyi feladat bejelentése,

nyilvántartása és ellenőrzése,

– a nyitvatartási időtől eltérő épülethasználat bejelentése kezelő és porta szolgálat felé a változást megelőző hónap 25. napjáig,

– a karbantartási ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése,

– a bejelentett események elbírálása, illetve a bejelentések kapcsán Tulajdonos által

elvégzett munkák ellenőrzése,

– az épületek és az ingatlan műszaki állapotának folyamatos ellenőrzés e,

– az energiagazdálkodás ellenőrzés e, közreműködés az energia racionalizálás

kidolgozásában,

– javaslattétel az éves felújítási keret terhére elvégzendő munkákra, ezek egyeztetése,

dokumentálása, elvégzésük ellenőrzés e és igazolása,

– az előzőekben felsorolt feladatok teljesítése, havi eredményességének minősítése,

egyeztetése,

– garanciális hibák kezelése, bejárások szervezése, szavatossági ügyek kezelése.

A struktúrált informatikai hálózat üzemeltetése nem Tulajdonos kötelezettsége, de zavartalan, folyamatos használhatóságát biztosítania kell, ezért minden a hálózatot érintő esetben az előzetes egyeztetésbe be kell vonni az MÚOSZ  Informatikai felelősét.

Informatikai felelős helye: Vörösmarty utca. 47/a

Képviselője, Informatikai rendszergazda: Gyurina István    tel: 06 30 5592828

2.2 Tulajdonos üzemeltetéssel kapcsolatos szervezete

A Tulajdonos által megbízott Ingatlan üzemeltetési szervezet megnevezése:

ABÁD HUNGARY KFT.

Teljesítés helye: Vörösmarty utca 47/a

Képviseli: Juhász István, tel.: 06 30 961 4962  e-mail: ijuhasz@ijuhasz.hu

feladata: a szerződésben rögzített üzemeltetési feladatok szervezése és megvalósítása, saját dolgozók, vagy külső vállalkozások igénybevételével.

24 órás Távfelügyelet Központi Diszpécserszolgálat

Rimini Monitoring Kft. Elérhetőség, telefon 06 1 350-0406

2.3 Helyi kapcsolattartás

A helyi kapcsolattartás Felek 2.1 és 2.2 pontban megnevezett egységek kijelölt vezetőinek

feladata. A kapcsolattartás során a helyi képviselők megbeszélik azokat az intézkedéseket és

feladatokat, melyek az működés biztonsága és zavartalansága érdekében szükségesek.

Rendkívüli események bekövetkezésekor – életveszély, balesetveszély, tűzveszély, nagyobb

anyagi kár esetében – a Tulajdonos jelenlévő megbízottja jogosult szakmai körül-tekintéssel,

teljes felelősséggel intézkedni a veszélyhelyzet lokalizálása, elhárítása érdekében. Köteles az

eseménynaplóba az eseményt részletesen bejegyezni, majd illetékes vezetőjét és az

Igénybevevő képviselőjét értesíti és közli megtett intézkedéseit. Naplók részletezését ld.

Üzemeltetési tervben

A Tulajdonos diszpécserei által folyamatosan működtetett monitoring rendszer

segítségével felek naprakész állapotban kapnak információt az üzemeltetés során jelentkezett

hibákról és azok elhárításával kapcsolatos Tulajdonosi intézkedésekről, illetve a tervszerű

karbantartási és felújítási munkák határidő re történő elvégzéséről.

2.4 Az ellenőrzések rendje

Felek a Tulajdonos Bérleti/Szolgáltatási és Vállalkozási szerződésekben foglalt szolgáltatási

(üzemeltetési) feladatainak és feltételeinek teljesülését egyenként és közösen is

folyamatosan ellenőrzik.

3. Az üzemeltetéssel kapcsolatos általános adatok

3.1 Nyitva tartás

Az épület nyitva tartása:

a belépés általánosan 07:30-tól biztosítandó,

az épületben dolgozók részére

hétköznap: 07:30 – 20:30 között,

szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: zárva, távfelügyelet van.

Tulajdonos által saját hasznosításban használt területek nyitva tartása:

Pénztár nyitva tartása:

– kedden és szerdán 9-15-ig (ebédidő 12.00-12.30-ig)

Étterem, kávézó:

hétköznap: 11:00 – 15:00 között (rendezvények igényeinek megfelelően ettől eltérően)

A Bérlő-üzemeltető saját döntési jogkörébe tartozik, a leírtak tájékoztató jellegűek, a nyitva tartási idő pontok Tulajdonos és Bérlő-üzemeltető igényeinek megfelelően változhatnak.

hétvégén, munkaszüneti napokon: rendezvények igényeinek megfelelően

A Vörösmarty utca 47/a sz. alatti épület napi zárásakor az épületen

belüli átjáró ajtót zárni kell, ennek ellenőrzése az épület portásának és az étterem vezetőjének együttes feladata.

Bálint György Újságíró iskola

Mb. képzési vezető Árkus Éva, E-mail: arkus@muosz.hu

szombaton: 10:00 – 17:00 között,

A Vörösmarty utca 47/a. sz. alatti épület napi zárásakor az épületen belüli átjárókat zárni kell, ennek ellenőrzése az épület portásának a feladata.

Könyvtár Klub

(tervezett rendezvényhelyszín, kialakítás alatt)

Orvosi rendelő megszünt!

A háziorvosi ellátással kapcsolatos új információkról a honlapon és a hírlevélben folyamatosan tájékoztatjuk kollégáinkat.

3.2 Közlekedés

A személybejáratok és gépkocsi kapu nyitása/zárása és ellenőrzése a nyitva tartásnak

megfelelőidőben a következők szerint kell történjen, nem beleértve a Tulajdonos

hasznosításába eső területek megközelítésének szabályozását.

A MÚOSZ székházon belül a mindenkor érvényes KRESZ szabályainak megfelelően kell közlekedni.

Gyalogos közlekedés

07:30 és 20:30 között a Vörösmarty utca-i főkapun keresztül,

Gépjármő közlekedés

07:30 és 20:30 között a Vörösmarty utca. felöli sorompós főbejáraton keresztül.

Gépjármű közlekedés jogosultsága

a MÚOSZ székház területére gépkocsival behajthatnak és térítésmentesen tartózkodhatnak:

– parkolási engedéllyel rendelkező dolgozók és egyéb külső szervezetek

– rendszeres, vagy eseti szállítást végző gépjárművek (pl. szállítás),

eseti, vagy rendszeres szerviz munkát ellátók gépjárművei, stb.

Az engedélyt a portaszolgálat köteles ellenőrizni és csak ennek érvényessége esetén

engedélyezhető a telephelyre történő behajtás!

Vitás esetekben az Ingatlan kezelője – a MÚOSZ helyi megbízottjával telefonon történt

egyeztetés után – dönthet az eseti behajtás engedélyezéséről!

3.3 Parkolási engedélyek

A telephelyen belül kizárólag érvényes engedéllyel rendelkező gépkocsik tartózkodhatnak. A

parkolásra jogosító engedélyeket és az eseti behajtási engedélyeket  a MÚOSZ  állítja ki (jármű tulajdonosának neve, forgalmi rendszám, érvényességi idő valamint a telefonos elérhetőség megjelölésével), mely a behajtástól a parkolás végeztéig a gépkocsikban jól látható helyen tartandó!

Amennyiben a gépjármű a területen nem megfelelő módon vagy helyen (pl. akadályozza a

forgalmat) engedély nélkül parkol, a portaszolgálat köteles azt Igénybevevő helyi képviselőjének jelezni, és annak döntését követően soron kívül távozásra felszólítani.

3.4 Főporta üzemeltetése

Létszáma: min. 1 fő,

A sorompós főporta kezeli a gépjárművek közlekedését biztosító sorompót, ellenőrzi a

behajtási (parkolási) engedélyeket, illetve a területen parkoló gépjárművek parkolási

engedélyének meglétét.

A főportán tartandó az épület többi zárható személy- és gépjármű kapujának, valamint az épület összes bejárati kapujának kulcsa.

Az épületportások zárják és nyitják a közlekedéshez rendelt főbejáratokat. Kivéve a rendezvények rendkívüli nyitási és zárási időpontjait

Feladatuk:

– az épületek nyitása és zárása (az összes helyiség zártságának, az épület ürességének, az épület riasztóinak, a térfigyelő kameráknak az ellenőrzése, távozás előtt az épület beriasztása és bezárása.

– kulcskezelés a kulcskezelési szabályzat szerint,

– az épületet használók részére eligazító tevékenység,

– rendkívüli esetekben értesítés, riasztás.

A portán tartandó dokumentációk:

– telephelyi tűzriadó terv,

– telephelyi biztonsági szabályzatok,

– ügyeleti beosztás,

– rendkívüli események riasztási rendje,

– porta napló,

– fontosabb telefonszámok.

A portaszolgálat köteles az előbb felsorolt dokumentumokat hozzáférhető helyen tárolni,

az arra illetékes dolgozóknak, szerveknek haladéktalanul átadni, és a porta naplót folyamatosan vezetni.

3.5 Központi szeméttárolás

A központi gyűjtőhely a Vörösmarty utca. 47/a sz. épület garázsban került kialakításra, ahonnan a szemét a hétvégék és ünnepnapok kivételével naponta kerül elszállításra.

A rendezvényeken keletkezett rendkívüli hulladékot a rendezvény szervezője köteles elszállíttatni.

3.6 Rendezvények tartásának feltételei

A MÚOSZ székház területén kizárólag olyan rendezvény tartható, mely a MÚOSZ hírnevével összefér. Nem tartható egy időben egymást zavaró rendezvény.

A telephely (épület) esti bezárását követően rendezvények megtartása esetén biztonsági őrrel

vagy őrökkel és a területek elzárásával kell az épület egyéb részeibe történő bejutást megakadályozni. A Rendezvényen keletkezett rendkívüli hulladékot a rendezvény szervezője köteles elszállítatni.

4. Vagyon- és tűzvédelmi feladatok

4.1 Teendők tűz esetén

A tüzet észlelő a Központi Diszpécserszolgálatnak tel: 06 1 350-0406 vagy,

 105 vagy, 112 jelentse a következőket:

X.Y. tüzet jelentek,

a tűz pontos helye (emelet, szobaszám),

mi ég? (szilárd, folyékony vagy légnemű anyag),

mit veszélyeztet a tűz? (terem, iroda, szoba stb.),

emberélet van-e veszélyben?

milyen terjedelmű a tűz? (hány helyiség ég?),

mikor keletkezett a tűz (óra, perc),

végül visszakérdezni, hogy kinek jelezte a tüzet,

és bemondja, hogy milyen módon hajtotta végre a tűz jelzését.

Amennyiben a tűz jelentése sikertelen, úgy köteles a 105-ös hívószámon a kerületi

Tűzoltóságnak jelezni a tüzet a fentiekben leírtak alapján, kiegészítve az intézmény nevével és

címével. Ezek után értesítse környezetét a tűzről, és a tűz és egyéb riasztás esetén az

évszaknak és napszaknak megfelelő öltözékben a leghamarabb (5-6 percen belül) hagyják el

az épületet. Az épület elhagyását szervezetten, lift használata nélkül a lépcsőházon keresztül

kell végrehajtani.

4.2 Teendők vagyon elleni esemény vagy bűncselekmény észlelésekor

A bejelentő vagyon elleni esemény vagy bűncselekmény észlelésekor a Központi

Diszpécserszolgálatnak 06 1 350-0406 jelentse a körülményeket. Ha a Központi Diszpécserszolgálat nem elérhető, úgy hívja a Rendőrséget a (107 vagy112) es számon.

4.3 Teendők robbantással, szabotázzsal történő fenyegetés esetén

A bejelentő vagyon elleni esemény vagy bűncselekmény észlelésekor a Központi

Diszpécserszolgálatnak jelentse a körülményeket. 06 1 350-0406 Amennyiben a

Központi Diszpécserszolgálat nem elérhető, úgy híva a Rendőrséget a 107-es számon.

4.4 Teendők téves riasztás esetén

A téves riasztásokat, a gondnoknál, Sándor Zoltánnál azonnali telefonértesítéssel lehet lemondani. tel: 06 30 6784400 erre készítsék fel a hétvégi belépésért felelős kollégáikat.

5. Kulcsok kezelése, kiadása

A kulcsok kezelés, kiadása a mindenkori kulcskezelési szabályzat szerint történik.

A MÚOSZ  a szervezeti egységhez tartozó valamennyi kulcsot nyilatkozat ellenében

átadja a szervezeti egység ügyintézőjének.

A portán az adott szervezeti egység(ek)hez tartozó valamennyi helyiség legalább egy

kulcsát, továbbá a kulcshoz tartozó kódot elkülönített helyen elzárva kell tartani. Az így elzárt

kulcsokhoz csak az oda beosztott dolgozó és a MÚOSZ  vezetője, illetve az általuk vagy

a szervezeti egység vezetője által ideiglenes jelleggel írásban megbízott dolgozó férhet hozzá.

Kulcsot átadni csak írásbeli nyilatkozat ellenében lehet. A kulcs visszaszolgáltatását írásban

kell elismerni. A kulcsátvételi és visszaszolgáltatási nyilatkozatot legalább 1 évig meg kell

őrizni.

Kilépő  dolgozónak (Elszámoló lapon), illetve bárkinek, aki hosszabb időn keresztül kulccsal rendelkezik, a jogviszony megszűnésekor a kulcsot vissza kell szolgáltatnia.

A titkárságokon az adott szervezeti egység(ek)hez tartozó valamennyi helyiség egy további kulcsát egy lezárható fémszekrényben kell őrizni. A titkárság egy kulcsát és a fémszekrény kulcsát a takarítást ellátó szervezet arra illetékes dolgozója kezeli. A kulcsok átadásáról és visszavételéről a megfelelő szervezeti egységnél idő soros nyilvántartást is kell vezetni. Elveszett kulcshoz tartozó zárat, valamint minden olyan zárat, amelyet az elveszett kulccsal nyitni lehet, vagy a többes használat miatti zárkombináció változatása miatt cserélni kell a MÚOSZ  Üzemeltetési Felelősnek kell leadni. A kulcsot elvesztő személy kártérítési felelősségét az alkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani. Kulcsról másolatot készíteni vagy készíttetni engedély nélkül tilos. Engedélyt a megfelelő szervezeti egység vezetője adhat, és ezt a tényt megfelelően dokumentálni kell. A MÚOSZ  valamennyi helyiségének egy kulcsát mint tűzkulcsot a portán lezárt és lepecsételt borítékban, írásbeli átvételi elismervény ellenében kell elhelyezni.

6. Zászlókezelés

A zászlók kihelyezését az MÚOSZ belső szabályozásának és a törvényi előírásoknak megfelelően kell végezni.

Tisztításukról szükség szerint folyamatosan gondoskodni kell.

A gyász és egyéb lobogót az épületekre a MÚOSZ bejelentése alapján a gondnok helyezi.

Tisztításukról szükség szerint folyamatosan gondoskodni kell.

AMENNYIBEN AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN JELEN HÁZIRENDBEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉS,

PROBLÉMA MERÜLNE FEL ÚGY ANNAK MEGOLDÁSA SORÁN FELEK EGYMÁSSAL EGYÜTTMŐ-

KÖDVE JÓHISZEMŰEN KÖTELESEK ELJÁRNI, HOGY A SZERZŐDÉSEKBEN ÉS MELLÉKLETEIKBEN MEGFOGALMAZOTT MÓDON, A KÖLCSÖNÖS ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT ELŐNYÖK ÉS ÉRDEKEK ALAPJÁN BIZTOSÍTSÁK AZ IRODAI ÉS OKTATÁSI HELYISÉGEK ÉS INFRASTRUKTÚRA BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁT ÉS AZOK MEGFELELŐ ÁLLAPOTÁT!