Jogerős ítélet dr. Enyedi Nagy Mihály ügyében

Hargitai Miklós elnök,
Kósa Judit, az Etikai Bizottság elnöke

részére

NYÍLT LEVÉL A MÚOSZ VEZETŐIHEZ

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök úr!

Megválasztásukhoz gratulálok.

Kívánom, hogy munkájuk eredményeként a MÚOSZ, és azon belül az Etikai Bizottság működésében létrejött és sajnálatosan berögzült viszonyokat kivizsgálják és az ezek során létrejött jogsértések következményeit sikeresen felszámolják.

Ismeretes, hogy az elmúlt időben a Fővárosi Törvényszéken három eljárásban (kettő jogerős és egy még nem jogerős) pernyertességhez vezető ítélet született, valamennyi MÚOSZ alperes ellen. Ezen ítéletek más jogalapról, de két esetben a 2015. 06. 20-i küldöttgyűlés határozatait semmisítették meg, valamint a MÚOSZ Etikai Bizottságának három döntését kaszálták el, semmisítették meg.

A Szántó-féle ítélet és a Fővárosi törvényszék 29.P.24.099/2015/5. és a 2.P.23.643/2016/13 sz. ítélete.

Ismeretes, hogy ez utóbbi döntést a Fővárosi Főügyészség törvényességi ellenőrzése előzte meg, s erre a vizsgálatra alapult az a keresetlevél, és Fővárosi Főügyészség perindítása, amelynek eredményeként a 29.P. 24.099/2015/5. számú ítélet megszületett. Az ellenőrzést én kezdeményeztem, mert tapasztalataim szerint 2014-15-ben a MÚOSZ Etikai Bizottságában felszámolódtak a törvényes működéshez szükséges korrekt viszonyok.

Tájékoztatom a MÚOSZ vezetését, hogy ezen ítélet tartalmáról a MÚOSZ leköszönt/ ügyvezető vezetői a mai napig nem tájékoztattak semmiféle formában, ezért kezdeményezem, hogy ez az ítélet – hiszen az Etikai Bizottság működésének lényegére mutat rá – legyen hozzáférhető, kézbesítsék nekem és jelenjen meg a MÚOSZ honlapján. Eddig semmiféle jogorvoslati lépés felém nem történt. Ez felháborító!

A személyiségi jogaimat, emberi és szakmai becsületemet súlyosan rongáló, és mindmáig fennálló jogellenes állapotok megszüntetése érdekében határozott cselekvést kérek Önöktől.

Ez azért is kiemelten fontos, mert jelenleg ha az én nevemet üti be valaki a Google keresőbe, három olyan marasztaló EB határozat is felugrik, amelyek súlyosan jogsértőek rám nézve, és ráadásul már megsemmisítettek is, de a törlésükre jelenleg az üzemeltetőknél még nincs mód!

Az Alapszabály szerint időben és megfelelő formában fellebbeztem a Küldöttgyűléshez az Etikai Bizottság egymást követő és jogellenes, jogsértő határozatai ellen. Mindmáig eredménytelenül. Ez kiugró jogi visszásság, önmagában kereseti okká lett a jogerős ítéletek tükrében!

Továbbra is kezdeményezem, hogy a MÚOSZ megfelelő jogosítványokkal küldjön ki Vizsgálóbizottságot, vagy az időközben új összetételben megválasztott Etikai Bizottság járjon el a történtek felderítésében, a felelősök megnevezésében és a kellő reparáció kidolgozásában.

Igénylem, hogy a tényleges történtek és a felelősségek feltárását követve a Küldöttgyűlés határozatban mondja ki ítéletét a történtekről, és kövessen meg meghurcoltatásomért.

RÉSZLETESEBBEN

Miközben kezdeményezem, és kérem, hogy az Etikai Bizottság teljes ülése – amit gondolom úgyis meg kell tartani mostanában – röviden hallgasson meg, az alábbiakban áttekintem, hogy szerintem mi történt velem az elmúlt években.

Ismeretes, hogy 2011-től folyamatosan, nyilvánosan, testületi üléseken bíráltam Tóth Károly, és vele együttműködő vezetőtársai működését. Erre válaszul Tóth Károly etikai panaszt nyújtott be ellenem az Etikai Bizottságnál, amit az annak ellenére befogadott, hogy a panaszban foglaltak nem újságírói tevékenységemmel kapcsolatos magatartásom, és tetteim okán fogalmazódtak meg.

Tóth Károlyt a MÚOSZ két alelnöke és a tiszteletbeli elnök rábírta, hogy beadványát vonja vissza. Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy az EB környékén a beadványok érkeztetése, az iktatás, a postázás és irattárolás, a kiadmányozás területén alapvető problémák vannak.

Ezt követően a MÚOSZ több választott vezetője, elnökségi tagja, átvéve Tóth Károly megalapozatlan, erősen koncepciós jellegű, kissé zavaros vádjait, több egymást követő eljárásban láthatóan és tudatosan arra törekedtek, hogy a fegyelmi fokozatok egymásra építésével sorozatban marasztaló döntések szülessenek.  Így eljutottak oda, hogy visszahívjanak az elnökségből, hogy felfüggesszék tagi jogaimat és megsemmisítsék küldötti mandátumomat.

Ezen eljárások számos alaki és tartalmi hibában szenvedtek. Jóllehet valamennyi jogorvoslati lépést betartottam, ezek a hibák és jogsértések az idő múlása, az eljárások szaporodása, a fellebbezési eljárások mímelése során elképesztő mértékben megszaporodtak. Ezek egy részét a Fővárosi Főügyészség feltárhatta, de ennek a vizsgálatnak az eredménye máig nem nyilvános, szövegét én sem ismerem.

Álláspontom szerint egyik ellenem benyújtott etikai panasz sem volt ténylegesen befogadható, hiszen az ETIKAI BIZOTTSÁG nem a MÚOSZ fegyelmi szerve, a panaszok pedig nem újságíró munkásságom elemeivel voltak kapcsolatban.

A Belpolitikai Tagozat hírlevele nem sajtótermék és az elnök levele nem újságírói munka terméke. Tartalmilag ezek a véleményszabadság körébe tartozó legitim, a tényeknek pedig mindenben megfelelő közlések voltak! Sokak számára nyilvánvaló, hogy a belső szervezeti kritika elhallgattatásán túl az ellenem fellépők célja volt a Belpolitikai Szakosztály ellehetetlenítése is.

Tényleges tartalmi mérlegelésre, tisztességes eljárásra már a kezdetektől nem volt esélyem.

Jóllehet a legelső ellenem kirendelt eljáró tanácsot sem fogadtam el – és ezt rendre megismételtem, de ezt mindannyiszor semmibe vették – ezeket olyan személyek vezették, tagjaik, és a fellebbezések során közreműködő testületek tagjai olyan személyek (is) voltak, akiket sem EB tagnak, sem póttagnak nem választott meg soha senki.

/ Megjegyzés: van egy homályos és maszatolós legenda a kooptálás ürügyén, de inkább azt kell megvizsgálni, hogy annak ellenére, hogy már a választás napján (2011. 12. 11.) persze utólag, de kiderült; az összeférhetetlenségek miatt hiányos lett a testület, mégis, ezt követően, hat éven át, 2016 –ig, több mint tíz Küldöttgyűlés volt, amelyek napirendjére soha nem került fel az Etikai Bizottság kiegészítését célzó választási napirend. Ez Tóth Károly és Barát Tamás tudatos mulasztása okán lehetett így!

Ennek valódi oka az lehet, hogy a Barát Tamás vezette testület a MÚOSZ belső rendőre lett, egyre több igen furcsa – elfogult – döntés született, és jó volt ez a „jogtalan tagság” sokaknak. /

ÖSSZEFOGLALVA:

Akik egy szabályosan megválasztott testület tagjaikén, akár hibásan eljárva, és jogsértő döntést is hoznak, vagy annak érvényben tartásában részt vesznek, ezért felelőssé a személyükben nem tehetők. De aki pontosan tudja, hogy nem tagja egy testületnek, figyelmeztetést kap, a tagságával, vagy vezetésével felálló eljáró tanácsot az érintett nem fogadta el, az nem védekezhet a becsületsértés, hitelrontás, a szándékos közrehatás tényével szemben, mert nyilvánvalóan nem lehetett jóhiszemű.

Történetesen az jött itt egymás után, hogy ilyen emberek visszatérően jártak el koholt vádak, elferdített tények, meggyalázott eljárási szabályok mentén ellenem. Erről három + egy eljárás és ezek fellebbezési komédiái, valamint a mandátumrablás tanúskodnak!

Ismeretes, hogy miattam két helyen is módosították – ezt mímelték – az Alapszabályt is!

Követelem és elvárom, hogy a MÚOSZ és a MÚOSZ Etikai Bizottsága a Fővárosi Törvényszék megállapító döntéseire figyelemmel tételesen és részletesen, személyre szólóan tárja fel, kik és miképp jártak el ellenem úgy, hogy nem voltak az Etikai Bizottság megválasztott tagjai, vagy póttagjai.

Kérem, nevezzék meg ezeket a személyeket a MÚOSZ egész tagsága előtt, és a megfelelő eljárásban fosszák meg őket végleg a szervezeti tagságuktól.

Kérem az ellenem beadott etikai panaszok tartalmi vizsgálatát; elfogulatlan, jogosított személyek általi és objektív minősítését. Kimondását annak, hogy azokat eredetileg sem lehetett volna befogadni, vagy, ha ez nem megállapítható, követelem ezek korrekt tárgyalását.

Tájékoztatom az Etikai Bizottságot, hogy a később jogellenesnek bizonyult interregnum alatt az „átmeneti” Etikai Bizottság 2015. 12.01-én – értesítésem és meghallgatásom nélkül – Sárosi Péter panaszát „felújítva” ismételten marasztaló döntés hozott ellenem. Ezt én határidőn belül megfellebbeztem, de azóta sem történt semmi!  Ez különösen aggasztó, az elkövetők kifejezett károkozási szándékát bizonyító körülmény. Történt ez jogerős semmítés után! ( Ez az a testület, amelynek létszámát azért növelték meg, hogy az ellenem jogosítatlanul eljárók is bele férjenek – utólag! És ők is jártak el, újólag ellenem!)

És  a „döntésük” ma is ott virít a Google keresőjén! Máig előugrik, olykor a második helyen! Mindez súlyosan elnehezíti emberi és szakmai tevékenységemet, társadalmi szerepvállalásomat, munkához jutásomat.

Kérem, hogy a MÚOSZ saját ügykörében eljárva ezeket a forrásokat 30 napon belül töröltesse a szolgáltatóval!

Külön kell szólnom Tóth Károly és Baráth Tamás tevékenységéről.

Bízom abban, hogy a történtek alapos vizsgálata feltárja, hogy nevezettek tételesen és durván, számos esetben megszegték kötelességeiket, az Alapszabály-t az Etikai Kódexet, az SZMSZ-t, és államunk egyesületekre vonatkozó és egyéb törvényeit.  Nézetem szerint szervezeti hatalmukkal bizonyítottan visszaéltek.

Tóth Károly – összejátszva az általa fizetett jogtanácsossal – hosszú évekig manipulálta az Alapszabály bejegyzési folyamatát, többször kijátszotta, elmulasztotta a Küldöttgyűlés előtti – és szavazással minősíthető – éves beszámolási kötelezettségét (rendre napirend előtt beszélt) – és tűrte, illetve elősegítette az Etikai Bizottság Alapszabály és jogellenes működését.

Barát Tamás vezetése alatt az Etikai Bizottság kétes, a tekintélyét és elfogadását súlyosan rongáló döntéseket hozott, saját szavai szerint „elveszett az irattár”, teljesen esetlegessé vált az Etikai Bizottság tevékenységének dokumentálása. Bizonyíthatóan rosszhiszeműen értelmezte az eljárási szabályokat (fellebbezés, jogerő, hatály, kiadmányozás). Többször is megkísérelte ezeket a káromra megszegni, végül csak Árpási Zoltán határozott fellépése akadályozta meg (átmenetileg) ebben.

Kérem a MÚOSZ vezetését, állapítsa meg ezeket a tényeket, és nevezetteket fossza meg véglegesen a tagságuktól.

Kérem, a velem kapcsolatos rehabilitáló, jogelismerő, reparáló döntéseket a MÚOSZ honlapján főoldalon és kereshetően közzétenni.

A MÚOSZ elnöke előtt ismert, hogy pernyertesként, a legutóbbi törvényszéki eljárásban lemondtam arról, hogy nem vagyoni káraimat közvetlenül a MÚOSZ ellen érvényesítsem.

Tettem ezt abban a reményben, hogy a MÚOSZ új vezetése a szervezet becsületének és tekintélyének helyreállítása érdekében részletesen feltárja a történteket és  ez alapján nyilvánosan megnevezi a felelősöket.

Ennek elmaradása esetén jogigényemet – már három megállapító ítélet alapján – illetve fellebbezési küldöttgyűlési napirendem évek óta késő megtárgyalása miatt – mégis a szervezet felé kellene érvényesítenem.  Remélem, erre nem kerül sor. A felelős testületek gyors intézkedésében bízom.

Budapest 2017. 03. 13.

Tisztelettel:

/Enyedi/ Nagy Mihály dr. 29 671 sk.

Mellékelve a 22. P. 23.643/2016/13 számú ítélet, amely, ha a MÚOSZ nem fellebbez, ebben a formában jogerőre emelkedik.

 

 

Önnek ajánljuk