Nem követett el etikai vétséget az M1 szerkesztője

A MÚOSZ Etikai Bizottságának állásfoglalása szerint az M1 2015. augusztus 13-án és 14-én sugárzott Kosár című műsorában a szerkesztő Mijó Annamária nem követett el etikai vétséget.
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Etikai Bizottsága
Budapest
10/2015

Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának eljáró tanácsa – a felek meghallgatásának mellőzésével – 2015. október 30-án meghozta a következő állásfoglalást panaszos Dr. Flumbort András ügyvéd (1055 Budapest, Stollár Béla u. 22. I. em. 22.) ügyfele: a Standardps Europe Holding Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Kiscsillag u. 20. Cg.: 01-09-993984; képviselője: Ökrös Levente ügyvezető) 2015. szeptember 4-én keltezett, az M1 Kosár című műsorában – szerkesztő Mijó Annamária – 2015. augusztus 13. és 14-én sugárzott, illetve a jelenleg is a nyilvános archívumban megtekinthető fogyasztóvédelmi műsorban elhangzottak ügyében.

Állásfoglalás

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának állásfoglalása szerint a panaszolt M1 2015. augusztus 13-án és 14-én sugárzott Kosár című műsorában a szerkesztő Mijó Annamária nem követett el etikai vétséget.
Jelen állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indoklás

Az etikai bizottsághoz 2015. október 21-én Ökrös Levente a Standardps Europe Holding Kft. (továbbiakban panaszos cég) ügyvezetője keresetet nyújtott be sajtóetikai eljárás lefolytatását kérve, Mijó Annamária szerkesztő újságíróval szemben.

A panaszos előadta, hogy a Kosár Fogyasztóvédelmi Magazin felvételekor az interjú során azt észlelte, hogy a műsor egyértelműen negatív hangvételű és kiegyensúlyozatlan lesz a cég szemszögéből. Ezért a nyilatkozatra Dr. Flumbort Andrást, meghatalmazott ügyvédjüket kérték fel.

A panaszos állítása szerint a rögzített anyagból, a cég szempontjából pozitív tartalmat kivágták, míg a szerkesztő által összevágott tartalomban rosszhiszemű sugalmazások, valótlan tényállások hangoztak el, melynek eredményeképpen egy olyan anyag született, ahol a szerkesztő folyamatosan valótlan tényállásokkal, azok híresztelésével, valamint valós tények hamis színben való feltüntetésével, továbbá olyan máshol készült képi anyag bemutatásával manipulálja a nézőket, a cégnek komoly kárt okozva.

A panaszos, levelében a továbbiakban leírja, hogy melyek azok az elhangzott információk, melyek állítását alátámasztják. Hivatkozik a Sajtótörvény 12§ (1) bekezdésére, a Ptk 2:45§ (2) bekezdésére, valamint a MUOSZ Etikai Kódexének 2.1.3; 2.4.3; 3.2.1; 4.1; 8.1.1 pontjaira.

A panaszos levelében, mely 2015. szeptember 7-én kelt és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nek címzett a Standardps Europe Holding Kft képviseletében Dr. Flumbort András ügyvéd, helyreigazítási kérelmet fogalmaz meg:

„Valótlanul állítottuk, hogy a Standardps Europe Holding Kft. megtévesztette a fogyasztót akár a szerződéskötés körülményei, akár a termék gyógyhatásával kapcsolatban. Valótlanul állítottuk, hogy a méltányossági jogkörben eljárva a fogyasztóvédelmi műsorra figyelemmel adott csak helyt a cég. A valóság az, hogy a fogyasztó kérésére vállalkozás méltányossági jogkörben eljárva az eredeti állapotot helyreállította.
Valótlanul állítottuk, hogy a vállalkozás cégnevét korábban azért változtatta meg, mert első fokon két polgári pert vesztett. A valóság az, hogy a cégnév megváltoztatása nem áll összefüggésben az első fokon lezárult perrel, ahol az ítélet nem jogerős. Valótlanul állítottuk, hogy a vállalkozás két pert is vesztett. Valótlanul sugalltuk azt, hogy csoportos termékbemutatókat alkalmaz a Standardps Europe Holding Kft. Valótlanul állítottuk, hogy csaló ex kollégák miatt magyarázkodásra kényszerült a cég. A valóság az, hogy a csalási események előtt megszüntette a Standardps Europe Holding Kft. ezen személyek jogviszonyát. Valótlanul állítottuk, hogy egyetlen termék ára többszázezer forint volt, ezzel szemben a valóság az, hogy a két termék ára volt többszázezer forint.”

Az MUOSZ Etikai Bizottsága úgy látta, hogy a Kosár című Fogyasztóvédelmi Magazin szerkesztőjével szemben megfogalmazott etikai vétségek egyike sem áll fönt.

Az Etikai Bizottság Eljáró Tanácsa a Kosár archívumában megtalálható, az adásban lement műsorát megtekintette.

Az eljáró tanács megállapította, hogy a 2015. október 21-én kelt Ökrös Levente a Standardps Europe Holding Kft. ügyvezetője által levelében felsorolt paragrafusok egyikében sem marasztalható el a műsor szerkesztője.

A későbbi, helyreigazítási kérelmet kérő levélben felsoroltakkal kapcsolatban az archívumban megtalálható anyagban látható és hallható információk alapján az etikai bizottság megállapította:

1./ A fogyasztó megtévesztésére vonatkozóan, valamint a szerződéskötés körülményeire vonatkozóan, illetve a termék gyógyhatásával kapcsolatban, már a bevezetőben és a riportok során is mindvégig egészségmegőrző termékről beszélnek. A későbbiekben a cég ügyvédje is szót kap a műsorban és kifejti a különbséget a gyógyító és az egészségmegőrző készülékek között. A riportalany (Kovács Vera) mondja el, hogy miként zajlott le a megkeresés, a vizsgálat, majd a szerződéskötés. Elhangzik, hogy ő volt az, aki a vásárlás mellett döntött. A későbbiekben a lánya mondja el, hogy számukra nem a szerződéssel van baj, hanem a „módszerrel”. A módszerrel kapcsolatban a Nemzeti Fogyasztóvédő Hatóság valamint a Gazdasági Versenyhivatal szóvivője mondja el a tapasztalatokat és azt, hogy a „módszer” szankcionálását tervezik.

2./ A vásárló termékvisszaváltásával kapcsolatban felhozott valótlanság vádja sem állja meg a helyét. Az adásban egy mondatban az hangzott el, hogy „kezdetben a cég nem volt hajlandó visszavásárolni a terméket. Azt a fogyasztóvédelmi magazin érdeklődésével egy időben tette meg”. Ez lehet a dátumok véletlen egybeesése is és lehet, hogy valóban az ügy feltárásának köszönhető a visszavétel.

3./ A cég nevének megváltoztatásával kapcsolatban az a véleményünk, hogy egyrészt a cégadatok nyilvánosak, tehát a cégnév változtatások időpontjai is szerepelnek a cégbírósági bejegyzésekben. A dátumok egybeeséséről lehet itt is szó. Az adásban az hangzik el, hogy a névváltoztatások időpontjai a perek időpontjaival mutatnak egyezőséget. Viszont a cég ügyvédje a riporter kérdésére elmondja, hogy a névváltoztatásoknak mi az oka. (Brand építés).

4./ A műsorban régebbi újságokra hivatkozva és megmutatva az újságban szereplő cikkek címét hivatkozik a szerkesztő a cég vesztes pereire.
Lényeges megállapítani, hogy ezek a vesztes perekkel kapcsolatban elhangzott mondatok nem kitalációk, valós mivoltuknak a szerkesztő utánajárt. Ezt bizonyítják a cikkek bevágásai.

5./ A műsorban már a bevezetőben sem és azt követően sem hangzik el, hogy a cég csoportos termékbemutatókat szervezne. Sem a vásárló, sem a riporter e kérdésben az egész műsor során egyszer sem említi, hogy a szóbanforgó cég csoportos bemutatókat szervezne.

6./ A „csaló ex-kollégákkal” kapcsolatban a szerkesztő nem követett el etikai vétséget. A rendelkezésre álló levelezésből tudhatjuk, hogy az ügyvéd állítása szerint már a fogyasztóvédelmi műsor előtt elbocsátották a csaló kollégákat.
A riporter egy mondatban említi azt, hogy „…. jelenleg is csaló kollégák miatt szorul magyarázkodásra a cég…” Az adásban erről a kérdésről a továbbiakban nincs szó.
Azt, hogy ennek a mondatnak van igazságalapja, az bizonyítja, hogy az ügyvéd levelében kitér az elbocsátásokra. Kérdés, ha már előtte elbocsátották őket, akkor hogyan követhettek el csalást?

7./ Az adás során több alkalommal is szóba kerül a termék és annak ára. Minden alkalommal a szóbanforgó nyak-gyűrűt egy masszírozó ággyal együtt említik, melyet ajándékként kapott a vásárló. E kettőnek az áraként említi a műsor a 370 000 forintos vételárat.

Lényeges, hogy a riport során pozitív vélemény is elhangzik Szuper Levente válogatott sportembertől, a szóbanforgó készülék gyógyhatására vonatkozóan.

Az eljáró tanács megállapította, hogy az adásban egyetlen egyszer sem hangzott el vagy látszott a cég neve illetve emblémája. Tehát a Standardps Europe Holding Kft nem volt beazonosítható. Véleményünk szerint a kb. 5-6 másodpercig látható cégbírósági snitt a korábbi cégnevekkel, illetve a bevágott számla részletek nem alkalmasak arra, hogy bárki azonosítsa a jelenlegi céggel.

A fentiek alapján az Etikai Bizottság kijelölt eljáró tanácsa a rendelkező rész szerint határozott.

Az Etikai Bizottság az eljárásban megállapította, hogy panaszolt Mijó Annamária nem tagja a MÚOSZ-nak, ezért ügyében büntető jellegű eljárást nem folytathat, határozatot nem hozhat. Az etikai bizottság kompetenciája ezért az ilyenkor szokásos állásfoglalás meghozatalára terjed ki.

Az állásfoglalással szemben fellebbezés nem nyújtható be.

Budapest, 2015. október 30.

Szabó György
az Eljáró Tanács elnöke

Mag László
az Eljáró Tanács tagja

Visnitz Tamás
az Eljáró Tanács tagja

A kiadvány hiteléül:

M. Móré Ibolya
az Etikai Bizottság titkára

Önnek ajánljuk